Održana 18. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

 

Izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona i uputila dokument u skupštinsku proceduru. Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona regulisano je da Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i da samostalno koristi sredstva za plaće, dodatke na plaće, naknade i doprinose, opremu, vozila i sitni inventar, školovanje i specijalizaciju, gorivo, uniforme i materijale za održavanje javnog reda i sigurnosti, kao i druge pripadajuće troškove, vezane za policijske poslove.

Vlada 19 06 2018Međutim, zbog efikasnije realizacije diobnog bilansa, između Ministarstva i Uprave policije izmjenom se generalizuje utrošak sredstava, u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istovremeno se vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, u kojem je propisano da radom kantonalne uprave rukovodi direktor. S tim u vezi, naziv funkcije „policijski komesar, mijenja se terminom „direktor Uprave policije". Također, predviđeno je da će se odredbe Zakona primjenjivati nakon usvajanja Budžeta za 2019. godinu. Naime, obzirom da bi predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini, mogli prouzrokovati kašnjenje sa formiranjem vlasti na svim nivoima u BiH, pa tako i u Tuzlanskom kantonu, to bi za posljedicu moglo imati ne usvajanje Budžeta Kantona za 2019. godinu, u predviđenom zakonskom roku. U tom slučaju, usvojila bi se Odluka o privremenom finansiranju, u kojoj ne bi bila sadržana sredstva za plaće i ostale materijalne troškove Uprave policije, koja se po dosadašnjim odredbama Zakona nalazila u MUP-u TK-a.

 

Prijedlog izmjena Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina

Vlada je danas utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Razlog donošenja predmetnog Zakona ogleda se u činjenici da satelitski snimak iz 2007. godine, urađen za potrebe legalizacije, nije bio dovoljno jasan zbog povećane oblačnosti u vrijeme snimanja, što je izazvalo otežano provođenje ovog zakona, odnosno identifikaciju objekata u pojedinim općinama Tuzlanskog kantona. Drugi razlog su zahtjevi pojedinih općina Tuzlanskog kantona i poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona kojim se predlaže da se ovaj snimak zamijeni drugim snimkom na kojem će biti jasnije vidljive građevine koje su predmet legalizacije, a ujedno obuhvati i vrijeme koje je proteklo do izrade preciznijeg snimka. U konsultaciji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrđeno je da su najprecizniji snimci iz proteklog perioda ortofoto snimci Federacije BiH iz 2018. godine

 

Prihvaćena Informacija o stanju trgovačke djelatnosti

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini. Prema Informaciji ukupan broj registriranih poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2017. godine iznosio je 20.542 što je u odnosu na 2016. godinu više za 32 odnosno za neznatnih 0,15 %, od toga je 9.243 pravnih i 11.299 fizičkih lica. Broj poslovnih subjekata koji se bave trgovinom kao pretežnom djelatnošću smanjio za 164 ili za 2,75% u odnosu na 2016. godinu. Nastavljen je prošlogodišnji trend gašenja malih trgovina- fizičkih lica u trgovini, a povećava se broj pravnih lica i jedinica u njihovom sastavu. Broj fizičkih lica smanjen je za 179 ili 5,02%, dok se broj pravnih lica povećao za 15 ili za 0,62%. Porastao je i broj jedinica u sastavu pravnih lica koja se bave trgovinom za 84 ili 3,19%. Broj zaposlenih u trgovini sa posljednjim danom u 2017. godini iznosio je 17.219 osoba. Prosječna neto plaća ostvarena u trgovini u 2017. godini u iznosu od 539,00 KM, niža je za za 0,9% u odnosu na prosječnu neto plaću u trgovini u 2016. godini (544,00 KM), a od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu (767,00 KM) niža je za gotovo 30%, te se nalazi među najnižim plaćama u Kantonu (pored građevinarstva 497 KM). Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2017. godini iznosila je 1.548.913.000,00 KM, što je više za 22,04 % u odnosu na 2016. godinu. Najveći procentualni rast izvoza u 2017. godini bilježi kategorija mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi 60,09%, „pića i duhan" čiji je izvoz porastao za 58,81%, „industrijski proizvodi" za 33,73%, te „mašine i transportna sredstva" 33,73%. Privredni subjekti iz Tuzlanskog kantona izvezli su robe u zemlje Europske unije u vrijednosti od 969.860.000,00 KM što je za 19,1% više nego u 2016. godini kada je izvoz iznosio 814.369.000,00 KM.

 

40.000,00 KM nacionalnim kulturnim društvima

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona. Planirana sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM bit će raspoređena putem tekućeg mjesečnog transfera po prethodno donesenoj odluci Vlade Kantona o utvrđivanju sredstava namijenjenih nacionalnim kulturnim društvima: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod", Hrvatsko kulturno društvo „Napredak", Hrvatsko društvo „Hrvatski dom" Tuzla i Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta", Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona i Savezu udruženja građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona.

 

Utvrđeni troškovi studiranja na Univerzitetu u Tuzli


Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Shodno ovoj odluci iznosi participacije i školarina ostali su nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.
Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2018/19. godini plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.
Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2018/19, godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu od 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti i Medicinskom fakultetu, 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom, Mašinskom, Prirodno-matematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom i Tehnološkom fakultetu, te 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom i Pravnom fakultetu.
Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju studijsku godinu, plaćaju školarinu u akademskoj 2018/19. godini u iznosu od 750.00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).
Redovni i vanredni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2018/19. godini školarinu plaćaju u visini utvrđenoj za akademsku godinu u kojoj su stekli status studenta prve godine.
Istovremeno, studenti drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćat će školarinu u visini od 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, školarinu u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini.
Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2018/19. godini, plaćat će školarinu u iznosu od 9.000,00 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000,00 KM na Filozofskom fakultetu, 12.000,00 KM na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom i Tehnološkom fakultetu, te 14.000,00 KM na Fakultetu elektrotehnike i Mašinskom fakultetu.
U duhu proaktivne socijalne politike redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategorijama boračke populacije plaćat će 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine utvrđenih ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom i pod uslovom da su ova prava ostvarili na području Tuzlanskog kantona. Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budieta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a pripadaju socijalnim kategorijama prema članu 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, u akademskoj 2018/19. godini plaćat će također 50% iznosa participacije.

 

Ostale odluke


Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici prihvatila Izvještaj o poslovanju JP "Šume Tuzlanskog kantona" D.D. Kladanj za 2017. godinu.
Vlada je današnjim zaključkom zadužila Ministarstvo zdravstva da, hitno uputi dopis javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona kojim će tražiti podatke o broju podnesenih pismenih zahtjeva za otkaz od strane doktora medicine i stomatologije i da informaciju o tome dostavi Vladi Tuzlanskog kantona danas do 14.00 sati. Također, Ministarstvo je Zaduženo da, u što kraćem roku pribavi zvanične podatke i pripreme analizu sa uprednim pokazateljima u drugim kantonima u FBiH u dijelu osnovnih parametara propisanim kolektivnim ugovorima u oblasti zdravstva i to satnica, dužina trajanja radnog vremena, visina koeficijenata, primjena koeficijenata i ostalih prinadležnosti i o tome pismeno obavijesti Vladu Kantona.
Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona.
Vlada je odobrila finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 53.530,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za nabavku Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. (60% Ugovora iz 2017. godine) u iznosu od 51.530,00 KM, kancelarijskog namještaja (radne stolice, police i ormari za arhiviranje), u iznosu od 2.000,00 KM. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je odobreno 17.700,00 KM za nabavku računara, skenera i printera u iznosu od 7.500,00 KM, radnih stolova i radnih stolica u iznosu od 3.000,00 KM, 30 instalacija antivirus programa u iznosu od 1.200,00 KM i softvera za računovodstvo u iznosu od 6.000,00 KM. Također, Vlada je odobrila 30.000,00 KM Poljoprivrednom zavodu za nabavku službenog vozila u iznosu od 25.000,00 KM i računara, skenera, printera u iznosu od 5.000,00 KM.
Vlada je dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta. Programom za 2018. godinu za finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona odobrene su 48.852,00 KM. Udruženjima građana, odnosno lovačkim društvima koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bit će odobrena sredstva u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju je korisnik lovišta uplatio u Budžet Tuzlanskog kantona.
Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika u iznosu od 400,00 KM. Ovom unutrašnjom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.
Vlada je donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, ponovnom raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa.
Vlada TK je dala saglasnost Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za prijem jednog zaposlenika na radno mjesto stručni saradnik za graditeljsko naslijeđe, na neodređeno vrijeme i stručni saradnik za kulturno-historijsko, umjetničko i spomeničko naslijeđe na neodređeno vrijeme.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas na period od četiri godine imenovala Upravni odbor Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je danas dala i saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla o imenovanju Muharemović Amira za direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na period od četiri godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna