Održana 44. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojen plan poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla


Vlada je danas dala saglasnost na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o za 2019. godinu. Planom rada i finansijskim planom za 2019. godinu su predviđeni veći prihodi Aerodroma nego u 2018. godini, a što je i rea1no za očekivati, te je sa tog aspekta Plan rada realan i ostvariv.

Ukupna projekcija planiranih prihoda po svim osnovama u 2018. godini iznosila je 13.474.490,00 KM, a za 2019. godinu planira se iznos od 14.870.205,00 KM, što je povećanje planiranih prihoda za oko 1.395.715,00 KM, odnosno za 9.386%. Kada se sučele prihodi i rashode finansijski rezultat poslovanja u 2019. godini planira se završiti bez dobiti, odnosno bez gubitaka na tzv. „pozitivnoj nuli". U skladu sa navedenim, u Planu poslovanja se planira između ostalog i povećanje broja prevezenih putnika od oko 5,40%. Odnosno, u 2019. godini planira se prevesti oko 622.840 putnika. Planirano povećanje broja prevezenih putnika je u korelaciji sa planiranim uspostavljanjem novih destinacija u Europi i eventualno na Bliskom Istoku i sa opsluživanjem trenutnih 15 destinacija u šest zemalja Europe. Posmatrajući kapitalne investicije, u narednoj godini za ove namjene planirano je oko 3.000.000,00 KM, a što bi trebalo biti utrošeno na izgradnju novog prilaznog pula sa ogradom na zapadnoj strani Aerodroma, nabavku pokretne trake za prtljag, te druge projekte koji bi trebali rezultirati sa višim stepenom sigurnosti u pružanju aerodromskih usluga, ostvarivanjem značajnijih vlastitih prihoda Aerodroma, te u konačnici i otvaranju novih radnih mjesta.
Vlada je danas imenovala i punomoćnike koji će na narednoj sjednici, u ime osnivača, vršiti ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.

 

Rudnik soli u potpunosti odgovorio na zahtjeve industrije


Vlada 28 12 2018Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. Kako se u Informaciji navodi, u periodu januar – novembar 2018. godine proizvedeno je 3.220.252 m³ slane vode industrijske koncentracije i 292.436 m³ poluzasićene slane vode. U ovom periodu u odnosu na isti period prethodne godine proizvedeno je više slane vode industrijske koncentracije za 130.431 m³ ili 4,2 %, dok je u odnosu na plan proizvedeno više za 48.250 m³ ili 1,5%. Poluzasićene slane vode je, u izvještajnom periodu u odnosu na isti period prethodne godine, proizvedeno manje 39.286 m³ ili 11,84 %, dok je u odnosu na plan proizvedeno manje 40.684 m³ ili 12,22 %. Preostale industrijske rezerve ležišta Tetima iznose 35.428.586 t soli ili 114.285.762 m3 slane vode ukupne mineralizacije 310 kg/m3. Ove rezerve predstavljaju zbir količina soli u komorama u kojima je eksploatacija u toku i količina soli u projektovanim komorama. Ostvarene količine tj. ukupne količine slane vode za 2018. godinu su zadovoljile potrebe kupaca sa 100,0%, a iste će se u konačnosti znati i prezentovati tek po završetku mjeseca decembra, odnosno po završetku 2018. godine.

 

Ostale odluke


Vlada je, na današnjoj sjednici, dala saglasnost na Odluku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona kojom se utvrđuje visina troškova polaganja stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i odgajtelja u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, internatima i domovima učenika na području Tuzlanskog kantona. Naknada za polaganje iznosi 150,00 KM za troškove prvog polaganja stručnog ispita. Naknada troškova za polaganje ponovljenog ispita iznosi 75,00 KM, koliko i naknada polaganja svakog popravnog ispita iz općeg dijela.
Vlada je danas donijela i Odluku o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini. Naime, nakon što su općinske službe dostavile podatke o broju podnesenih zahtjeva sa procijenjenim iznosom sredstava potrebnih za realizaciju novčane podrške, utvrđeno je da je za određene proizvodnje potrebno više sredstava nego što je planirano Programom, dok je za određene proizvodnje neophodno umanjiti visinu planiranih sredstava s obzirom na broj zahtjeva i obim proizvodnje. Također, imajući u vidu da je u 2018. godini došlo do prekoračenja planiranih sredstava u Programu, odnosno da je rješenjima općinskih službi odobreno više novčanih podrški od planiranih, u Odlukom je predviđeno da će sredstva biti osigurana iz sredstava novčane podrške za 2019. godinu.
Vlada je dala i saglasnost na saglasnost Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o Izmjenama Programa raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2018. godinu. Ovim izmjenama izvršena je raspodjela 65.000,00 KM centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona prema podacima centara o utrošku sredstava za ove namjene.
U cilju realizacije Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 20.065,00 KM za finansiranje troskova izrade studije i projektne dokumentacije regulacije i uredenja korita na vodotocima II kategorije na podrucju opcine Kladanj-Drinjaca, Osica, Suha, Zatoca i Gosteljana području općine Kladanj. Također, za finansiranje troškova izgradnje vodovoda u MZ Gornji Moranjci u Srebreniku Vlada je odobrila 70.000,00 KM.
Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja radnika sudova Tuzlanskog kantona i kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje ovih pravilnika je postignuti dogovor o povećanju koeficijenata za obračun plaća za sve budžetske korisnike, odnosno uvećanje koeficijenata za obračun plaća za 6,5%.
Vlada je danas dala saglasnosti na Odluku o izmjenama Sporazuma o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona i Odluku odavanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Sporazuma o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je ovlastila ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefendića da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona potpiše Odluku o izmjenama Sporazuma o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas donijela i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona.
Zbog obezbjeđenja neophodnih dodatnih sredstava za ugradnju termoizolacije na sportskoj dvorani Kladanj, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Naime, U toku realiziranja ugovora za realizaciju ovog projekta utvrđena je potreba za dodatnim radovima i finansijskim sredstvima koji nisu mogli biti predviđeni u osnovnom ugovoru, a koji su neophodni za izvođenje radova termoizolacije.
Vlada je danas odobrila usmjeravanje tri transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža osoba sa VSS za JU OŠ „Čelić", Čelić, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je dodijelila 302,11 KM. Ista ustanova je za realizaciju isplate naknade za rad volontera-pripravnika za mjesec oktobar 2018. godine, za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla dodijelila 302,11 KM. U svrhu sufinansiranja Programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine za JU OŠ „Teočak" Teočak, 200,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za oktobar 2018. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.
Također, Vlada je odobrila i unutrašnje preraspodjele planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenoala upravne odbore javnih ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna