Održana 46. redovna sjednica Vlade TK

Sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar - mart školske 2018/2019. godine.

46 vansvtk 25012019 1Odlukom je odobreno sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period februar – mart školske 2018/2019. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Također, predviđeno je da se vanlinijski-namjenski prijevoz učenika može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza. Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i učeničku kategoriju korisnika usluga.

 

Ostale odluke

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine, kao i njegove sastavne dijelove Operativni program radova redovnog održavanja regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine, Operativni program radova zimskog održavanja regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona u zimskom razdoblju 15.11.2018. – 15.3.2019. godine i Plan i program zaštite cesta u nadležnosti JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli.

Vlada je dala saglasnost na Uredbu Ministarstva pravosuđa i uprave, o izmjeni Uredbe o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu. Razlog za donošenje ove Uredbe je potreba za doradom odredaba koje regulišu donošenje rješenja o ocjeni rada državnog službenika, jer se važeća odredba u primjeni pokazala komplikovanom. Naime, važeća odredba propisuje da se ocjene „izuzetno uspješan" i „nezadovoljava" moraju posebno obrazložiti i potkrijepiti činjenicama i dokazima, što je dovelo do komplikacija jer se ne zna koji bi to bili dokazi. Kada je riječ o ocjeni „nezadovoljava" nju će ubuduće biti neophodno potkrijepiti činjenicama i dokazima, jer takva ocjena za sobom povlači prestanak radnog odnosa, te je takvu ocjenu iz tog razloga potrebno dokumentovati. S druge strane ocjenu „izuzetno uspješan" i dalje dovoljno samo posebno obrazložiti.

Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Kako se u Izvještaju navodi, tokom 2018. godine izvršena su ukupno 52 inspekcijska pregleda i to: 37 redovnih pregleda u matičnim uredima općina, 7 redovnih pregleda u organima starateljstva, 6 vanrednih pregleda u nadležnim službama i matičnim uredima općina, 1 ponovni pregled u matičnim uredima općina i 1 ponovni pregled - izvršenja rješenja.

46 vansvtk 25012019 1Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaće za mjesec januar uposlenicima u oblastima obrazovanja, nauke, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu uposlenicima u ovim oblastima. Visina osnovice i naknade ostale su nepromijenjene, odnosno osnovica iznosi 404 KM, dok će naknada za ishranu u toku rada iznositi 8,00 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

Vlada je imenovala interresornu radnu grupu koja će u narednih 15 dana izraditi i Vladi dostaviti Uredbu za prijem u radni odnos radnika u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama sa javnim ovlaštenjima na teritoriju Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle i općina sa područja Tuzlanskog kantona, kao i javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Tuzlanski kanton, Grad Tuzla ili općine sa područja Tuzlanskog kantona, te u privrednim društvima u kojima, Tuzlanski kanton, Grad Tuzla ili općine sa područja Tuzlanskog kantona sudjeluju sa više od 50% ukupnog kapitala. Budući da Vlada FBiH do današnjeg dana nije donijela navedeni propis kojim bi se na jedinstven način propisali osnovni uslovi i kriteriji za prijem u radni odnos u navedenim organima i institucijama, kako bi i svi kantoni prijem u radni odnos regulisali na jedinstven ili sličan način, bilo je neophodno predložiti formiranje radne grupe za izradu navedene uredbe, kako bi se ispoštovao rok za donošenje propisa koji je utvrđen izmjenama i dopunama Zakona o radu.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna