Održana 49. redovna sjednica Vlade TK

Omogućavanje pružanja komunalnih usluga i putem Javno-privatnog partnerstva
Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona su potreba da se pružanje komunalnih usluga omogući i putem Javno-privatnog partnerstva, a za što su se stekli uslovi donošenjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te oslobađanje od plaćanja komunalne naknade vlasnika stambenih objekata i garažnih prostora, odnosno korisnika kada je to ugovorom vlasnik prenio na korisnika.

Također, ovim izmjenama i dopunama je regulisano i oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i drugih korisnika komunalnih usluga, osim onih koji su bili oslobođeni važećim Zakonom, a na način da je općinskim/gradskim vijećima data mogućnost da svojim propisom oslobode plaćanja komunalne naknade i druge korisnike komunalnih usluga iz razloga što uslovi i infrastruktura u općinama/gradovima za pružanje komunalnih usluga su različiti, kao i iz drugih razloga za koje općinska/gradska vijeća smatraju da su opravdani. Istovremeno ovim izmjenama se reguliše i obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta.


Uspješan rad Narodnog pozorišta u Tuzli
Narodno pozorište Tuzla je 2019. godinu, obilježilo vrlo bogatim sadržajem aktivnosti koje su se ogledale prvenstveno izvođenjem premijernih predstava (velika scena, dječija scena), izvođenjem repriznih predstava na sopstvenoj sceni i na gostovanjima u zemlji i inostranstvu, učešću na pozorišnim festivalima u zemlji i inostranstvu, te niza gostovanja drugih pozorišta na našoj sceni, kao i održavanjem svečanih sjednica, akademija, promocija knjiga, izložbi slika i fotografija i niza drugih aktivnosti. Ukupno gledano realizovane su različite aktivnosti u Narodnom pozorištu Tuzla, a od toga značajno je istaći premijerno izvođenje pet predstava na velikoj sceni i jedne predstave na dječijoj sceni. Reprizno je izvedeno na sopstvenoj sceni 38 predstava na velikoj i 7 predstava na dječijoj sceni. Takođe ništa manje značajne nisu ni devet repertoarskih predstava izvedenih na gostovanjima u zemlji i inostranstvu, a organizovano je i realizovano 40 gostovanja drugih pozorišta na sceni NP Tuzla. Uz sve navedeno održane su i druge manifestacije: svečane sjednice, akademije, promocije, koncerti i dr.
Istovremeno važno je istaći učešće Narodnog pozorišta Tuzla na brojnim festivalima te osvajanje brojnih priznanja i nagrada za rad i ostvarenja Narodnog pozorišta u Tuzli.


Više od 4 miliona KM za podršku privredi i obrtima u Tuzlanskom kantonu
Danas donesenim Programom Vlada je uredila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona". Ovim Programom uređena je raspodjela 4.170.000,00 KM sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu kao i pitanja vezana za uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava. Od ukupno planiranih sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova planirano je 150.000,00 KM. Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 KM, od čega za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona 2.100.000,00 KM. Ova sredstva koristiti će se za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima i obrtima na području Tuzlanskog kantona, a u cilju prevazilaženja negativnih učinaka pandemije koronavirusa. Namjenski kredit za stalna i obrtna sredstva odobrava se u omjeru za stalna sredstva minimalno 50% i obrtna sredstva maksimalno 50% uz mogućnost drugačijeg omjera po odobrenju Ministarstva privrede, a u najvišem pojedinačnom iznosu 2.000.000,00 KM.
Za Program „Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata i repromaterijala" planirana su sredstva u iznosu od 1.240.000 KM, i to za subvencioniranje nabavke opreme i alata i repromaterijala mikro, malim i srednjim preduzećima klasifikovanim po broju zaposlenih u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, a koja su u većinskom privatnom vlasništvu i imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona. Ciljevi koji se žele postići navedenim programom su održivost, rast i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća registrovanih na području Tuzlanskog kantona.
Za subvencije obrtima za nabavku opreme i alata i repromaterijala planirano je 450.000,00 KM, za subvencije novoosnovanim MSP i obrtima planirano je 200.000,00 KM za refundiranje troškova registracije i nabavke opreme i alata i repromaterijala, a za subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika planirano je 10.000,00 KM i namijenjena su za sufinansiranje implementacije projektnih aktivnosti obrtničkih komora i udruženja obrtnika namijenjenih razvoju i afirmaciji obrta, te ostale aktivnosti komora.
Također, Vlada je danas donijela i Pravilnik kojim je uredila postupke u provođenju Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije Podrška razvoju Kantona odobrenih za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona, na način koji osigurava jednakopravnost njihovih krajnjih korisnika, kao učesnika postupka, te uređuje postupak izbora banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.


Ostale odluke
Vlada je danas odobrila 15.000,00 KM Općini Srebrenica za organizaciju obilježavanja 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a" Srebrenica, na ime sufinansiranja dočeka učesnika dženaze i ukopa identifikovanih žrtava.
Vlada danas utvrdila prijedlog Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Odlukom je predviđen prošireni obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica i uslove, za ostvarivanja tih prava. Shodno ovoj odluci branioci i članovi njihovih porodica kao dopunska ostvaruju i pravo na zdravstvenu zaštitu, ortotsko-protetska pomagala, obezbjeđenje higijensko-sanitetskog materijala i lijekova, pravo na liječenje, prioritet u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) i nadoknadu troškova prijevoza radi liječenja.
Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog Plana korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2020. godini. Pored prikupljenih sredstava Naknade za zaštitu od požara iz proteklih godina, koja se prenose u novu budžetsku godinu u iznosu od 112.810,57 KM, u 2020. godini očekuje se tekući priliv oko 30.000,00 KM. Planom korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2019. godini, planirana je potrošnja 101.200,00 KM, koja nije realizirana do kraja 2019. godine, tako da će se neke planirane aktivnosti iz 2019. godine realizirati u ovoj godini. Kantonalna uprava godišnjim planom korištenja finansijskih sredstava, u ovisnosti od raspoloživih sredstava i potreba, utvrđuje prioritete za korištenje ovih sredstava. Ove godine će se nastaviti aktivnosti započete u 2019. godini, na stručnom obučavanju i osposobljavanju dobrovoljnih vatrogasaca, te polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca, na način i po programu utvrđenom zakonom i drugim propisima iz ove oblasti.
Vlada je danas donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu. Navedenim inicijativama se predlaže dopuna navedenog člana Uredbe, kojom se riješava problem koji imaju javne zdravstvene ustanove u vezi sa prijemom u radni odnos i radno-pravnim statusom doktora medicine prije i nakon dodjele specijalizacija.
Na današnjoj sjednici Vlada je odbila da prihvati Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, Izvještaj o radu JU Zaštićeni pejzaž Konjuh za 2019. godinu i Bosanskog kulturnog centra Tuzla za 2019. godinu.
Vlada je danas odbila da prihvati Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla za 2019. godinu. Navedeni Izvještaj je prethodno odbila da prihvati i Skupština javnog preduzeća, a shodno Izvještaju nezavisnog revizora o izvršenom pregledu finansijskih izvještaja Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla za 2019. godinu i Odbora za reviziju Javnog preduzeća, gdje je konstatovano da finansijski izvještaji za 2019. godinu nisu u potpunosti sačinjeni sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja primjenjivim u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BIH, odnosno računovodstvenim politikama usaglašenim sa tim standardima.
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA tokom 2019. godine. Kao i prethodnih godina, NERDA je realizacijom svojih projekata i kontinuiranim radom na pripremi novih projektnih prijedloga nastavila da daje doprinos unaprjeđenju ekonomskog razvoja regije, unaprjeđenju ljudskih i institucionalnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata Europske unije, te umrežavanju aktera u oblasti energetike.
Kada su u pitanju pojedinačni projekti, treba istaknuti da je tokom 2019. godine za sredstva Garantnog fonda apliciralo 6 klijenata na kredite ukupne vrijednosti 210.000,00 KM od čega su odobrena i implementirana 4 kredita ukupne vrijednosti 150.000,00 KM.
U aprilu 2019. godine NERDA je počela implementaciju projekta „Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije- REPCONS" uz finansijsku podršku Evropske fondacije za klimu. Područje implementacije projekta su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, a trajanje 12 mjeseci. Očekivani ishodi projekta su identifikacija politika i mjera kojima se potiče ubrzan razvoj korištenja obnovljivih izvora energije i koje doprinose integrisanom klimatskom i energetskom planiranju u zemljama učesnicima u projektu, uspostava regionalne platforme za dijalog eksperata, kreiranje baze eksperata uključenih u izradu ključnih energetskih politika, te unaprjeđenje saradnje partnerskih zemalja usmjerenoj ka jačanju regionalne perspektive u procesu izrade NECP-ova.
Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost na odobrenje Plana novčanih tokova za period 01.07.-30.09.2020. godine iz budžetskih sredstva i vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima.
Vlada je danas prihvatila mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke TK povodom Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju i proslijedila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.
Vlada je danas donijela Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2020. godinu. Ovim Programom određene su manifestacije čije će održavanje tokom 2020. godine podržati Vlada Tuzlanskog kantona. Vlada je prethodno ove godine već donijela ovaj program, ali je uslijed pandemije izazvane korona virusom došlo do umanjenja na pojedinim budžetskim stavkama, među kojima i na stavci „troškovi manifestacija", te je stoga bilo neophodno donijeti novi Program.
Vlada je danas donijela izmijenila Rješenja o imenovanju Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, te izmjenom odredila da će, zbog upućivanja trenutnog sekretara na trudničko odsustvo, poslove sekretara Tima za prevenciju korupcije obavljat Muhamed Jahić, stručni savjetnik za vođenje upravnog postupka informativno pravne poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Shodno nedavno donesenim izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.
Danas je Vlada donijela Pravilnik o načinu i postupku kupovine robe za robne rezerve, čime je uređen način i postupak kupovine robe za robne rezerve Tuzlanskog kantona. Cilj donošenja ovog Pravilnika je obezbjeđenje efikasnosti u postupku kupovine robe za robne rezerve Kantona i omogućavanje blagovremene kupovine potrebne robe uz postizanje najboljih uslova kupovine. Nabavka robe za robne rezerve nije vršena već duži niz godina, a ove godine Vlada je za nabavku robe za robne rezerve planirala 550.000,00 KM.
Vlada je danas utvrdila listu privrednih društava sa sjedištem na području Tuzlanskog Kantona prema kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog Kantona. Po ovoj odluci, privredna društva prema kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Kantona su JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona, Rudnik soli „Tuzla" d.d.Tuzla i Rudnici nemetala „Kladanj" d.o.o. Kladanj.
Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede po Zahtjevu Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za izjašnjenje na prigovor Kasima Aljića iz Živinica protiv Rješenja Vlade Tuzlanskog o imenovanju Kadrije Omazića za direktora Kantonalne uprave za šumarstvo.
Općinskom sudu u Tuzli je data saglasnost za prijem dva namještenika viša referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf), a Općinskom sudu u Živinicama za prijem jednog državnog službenika, sekretara suda, i dva namještenika, viši referent (daktilograf) i spremačica radnog prostora u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice je dana saglasnost za prijem uposlenika, državnog službenika višeg stručnog saradnika za upravni postupak na neodređeno vrijeme.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.
Također, Vlada je imenovala Komisiju za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje u privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala, do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna