Održana 50. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen prijedlog Zakona o inspekcijama
Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuje se vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona radi osiguranja kontrole nad primjenom izvršavanja kantonalnih i drugih zakona, drugih propisa i općih akata, organizacija i poslovi Kantonalne uprave, inspekcijski poslovi, kantonalne inspekcije i njihov djelokrug, postupak inspekcijskog nadzora, prava, obaveze i odgovornosti kantonalnih inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, preventivno djelovanje kantonalnih inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i druga pitanja koja su značajna za funkcionisanje inspekcijskog nadzora u Tuzlanskom kantonu.

Vlada 07072020Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona je uz brojne izmjene i dopune u primjeni duži period i u tom periodu se ukazala potreba za donošenjem novog Zakona. Također, u maju 2017. godine, stupio je na snagu Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu koji je na poseban način regulisao status državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, pa tako i status rukovodioca Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, glavnih kantonalnih inspektora i kantonalnih inspektora, koji se tiče njihovog radno-pravnog statusa i disciplinske odgovornosti, kao i drugih prava i obaveza iz radnog odnosa. Imajući u vidu sve navedeno neophodno je, u tom pogledu, uskladiti i Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona.


Povećan priliv migranata na područje Tuzlanskog kantona

Intenzitet dolaska ilegalnih migranata na područje Tuzlanskog kantona ponovo se, od 16.05.2020.godine, pojačava, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona, koji je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. U skladu sa tom činjenicom Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije kontinuirano poduzimaju službene mjere i radnje, s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti. Obzirom da Služba za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, zbog situacije u vezi sa korona virusom, od kraja marta ne vrši registraciju migranata, policijski službenici su tokom mjeseca maja pronašli i evidentirali oko 900 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente. Prema državi porijekla pronađenih migranata, policijski službenici su, na osnovu podataka koje o sebi daju migranti, došli do saznanja da najviše migranata dolazi iz Pakistana 484, Afganistana 233, Bangladeša 46, Iraka 45, Sirije 30, Alžira 6, Maroka 4, Libije i Indije po 3 i Irana 2 migranta. U toku mjeseca maja evidentirana su 2 sigurnosno interesantna događaja u kojim su učestvovali migranti, navodi se u Informaciji.


Neophodno je pridržavanje mjera zaštite od zaraze korona virusom
Vlada je danas prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa COVID – 19. Informacija sadrži podatke o broju uposlenog zdravstvenog kadra koji je bio pozitivan ili u samoizolaciji zbog ovog oboljenja, stanje zaliha lične zaštitne opreme, sprovedene procedure nabavke opreme, informaciju o incidentnim situacijama unutar ustanova, komunikaciji sa viši nivoima vlasti, te sa Upravom policije MUP-a TK i Kantonalnim štabom Civilne zaštite.
Kako se u Informaciji navodi, sa popuštanjem mjera došlo je do naglog pogoršanja higijensko – epidemiološke situacije na Kantonu. U narednom periodu, shodno lokalnoj transmisiji, nepotpunom poštivanju izdatih mjera i preporuka očekuje se usložnjavanje epidemiološke situacije sa većim brojem oboljelih i popunjavanjem bolničkih kapaciteta COVID odjeljenja i Respiratornog centra UKC Tuzla. U skladu sa razvojem epidemiološke situacije predlagat će se određene mjere koje mogu imati i restriktivni karakter, prvenstveno ograničenje kretanja sa ciljem smanjivanja lokalne transmisije.

Dat je i epidemiološki osvrt na trenutnu i očekivanu epidemiološku situaciju od strane Zavoda za javno zdravstvo TK i UKC Tuzla, te je izložena i informacija Uprave policije TK o svemu što je preduzeto u prethodnom periodu. Prema rezultatima, indeks rasta zaraženih (Rt) se na području TK kretao uglavnom oko 1,5, a što je značajno niže od uobičajenog broja 3,0 koji je prijavljen u brojnim svjetskim izvještajima. Razlog za ovo je prethodno prisustvo epidemioloških mjera na terenu. Indeks 3,0 se može očekivati u populacijama gdje ne postoji nikakav epidemiološki nadzor (švedski sistem). Ipak, i indeks rasta od 1,5 je značajno iznad indeksa 1,0, koji je cilj za zaustavljanje epidemije, te stoga još uvijek imamo blago eksponencijalni rast infekcije.
Analizirajući trenutnu situaciju nadležne institucije došle su do zaključka da kapaciteti UKC-a Tuzla mogu amortizirati priliv COVID – 19 pacijenata u narednih 60 dana, uključujući i kapacitete u pogledu respiratora. Također, kapaciteti COVID bolnice će biti iscrpljeni za najviše 30 dana, a kapaciteti respiratora u UKC Tuzla biće iscrpljeni za najviše 70 – 80 dana. Sadašnji respiratorni centar u Slavinovićima sa kapacitetom od pet respiratora će biti popunjen u narednih 20 dana, a čak i nakon proširenja, kapaciteti će neminovno biti vrlo brzo popunjeni, navodi se u stavovima nadležnih institucija.

Bitka protiv pandemije se ne dobiva u bolnicama, nego u populaciji, kako je već naglašeno, ovo je bitka koju dobivaju higijensko – epidemiološke službe, a čak i sa indeksom rasta dvostruko nižim od 1,5, naš kanton će neminovno doći u situaciju mogućeg kolapsa zdravstvenog sistema, upozoreno je danas.

Imajući u vidu sve navedeno, a kada je u pitanju pružanje zdravstvenih usluga, kako pacijenata sa COVID – 19, tako i pacijenata koji boluju od ostalih oboljenja, u narednom periodu očekuje nas prilično komplikovana situacija, ukoliko se nastavi ovaj trend rasta pozitivnih slučajeva, navodi se u informaciji.


Usvojene informacije o stanju turističko-ugostiteljske i trgovačke djelatnosti
Vlada je danas prihvatila informacije o stanju turističko-ugostiteljske i trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019.godini. Kada je u pitanju turizam u 2019. godini Tuzlanski kanton bilježi skoro identičan broj dolazaka. Trend rasta je s pozitivnim predznakom, ali u odnosu na rast zabilježen 2018.godine u odnosu na 2017.godinu može se konstatovati da nije napravljen značajniji iskorak. Broj dolazaka domaćih turista, koji je zabilježen u našim smještajnim objektima je, u odnosu na 2018.godinu, veći za 6,80%, ali je zato broj inostranih dolazaka u padu za 7,5%, što ostavlja prostora za ozbiljnija promišljanja u budućnosti.Broj turista koji su koristili usluge smještaja na području Tuzlanskog kantona predstavlja 3,35% od ukupnog broja registriranih dolazaka u Bosni i Hercegovini, odnosno 4,43% od ukupnog broja registriranih dolazaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i u oba slučaja bilježi se smanjenje učešća Tuzlanskog kantona u sveukupnim turističkim kretanjima na nacionalnom nivou.Najveći broj od ukupnog broja registriranih dolazaka evidentirano je u smještajnim objektima na području Grada Tuzla, tačnije 58%, po 11% dolazaka evidentirano je u Gradačcu i Srebreniku, Lukavcu 9%, Živinicama, Gračanici i Banovićima po 3%, dok je po 1% od ukupnog broja turista smještaj koristilo na području općine Kalesija i općine Kladanj. U smještajnim objektima na prostoru Tuzlanskog kantona tokom 2019. godine ostvareno je 146.107 noćenja što je za 11,52% više ostvarenih noćenja nego u 2018. godini. Ohrabruje činjenica da je, i pored činjenice da se zadržao isti broj dolazaka, broj noćenja u značajnijem porastu, što znači da se posjetioci zadržavaju duže vremena na području Tuzlanskog kantona, te da smještajni objekti imaju povećanje iskorištenosti smještajnih kapaciteta. Broj noćenja domaćih posjetilaca bilježi rast od 15,90%, dok broj noćenja stranih posjetilaca bilježi povećanje od 3,50%. Od ukupnog broja noćenja, ostvarenih na području Tuzlanskog kantona, 42% noćenja je ostvareno u smještajnim objektima koji se nalaze na području Grada Tuzla.
S druge strane, kada je u pitanju oblast trgovine, za razliku od prethodnih godina, u 20l9.godini evidentan je blagi pad novootvorenih pravnih i fizičkih lica u oblasti trgovine. Uzrok tome može se tražiti u povećanom broju velikih tržnih centara i pojavom velikog broja online trgovina putem društvenih mreža. Broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu 31.12.2019. godine, prema podacima FZS FBiH, iznosio je 99.067, i veći je za 2.606 osoba, odnosno za 2,70% u odnosu na 2018. godinu. Od tog broja zaposlenih, u trgovini je bilo 18.055 što je za 159 osoba odnosno 0,89% više u odnosu na prosjek 2018. godine.
Kada je u pitanju vanjskotrgovinska razmjena, ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2019. godini iznosila je 1.791.793.000,00 KM, što je više za 3,58 % u odnosu na 2018. godinu. Istovremeno privredni subjekti u Tuzlanskom kantonu tokom 2019.godine uvezli su robe u vrijednosti 2.142316.000,00KM, što je za 10,30% više nego u 20l8.godine, kada smo imali uvoz od 1.942.326.000,00KM.Može se zaključiti da je spoljnotrgovinski deficit u 2019. godini iznosio 350.523.000,00KM, a pokrivenost uvoza izvozom 83,63%, što je manje u odnosu na 20l8.godinu kada je pokrivenost uvoza izvozom bila 89,04%, a spoljnotrgovinski deficit 212.514.000,00 KM. Najveći negativni spoljnotrgovinskibilans Tuzlanski kanton ima sa Italijom, Mađarskom i Njemačkom. Pozitivan spoljnotrgovinskibilans Tuzlanski kanton ima sa Srbijom 219.806.000,00 KM, sa smanjenjem od 4,28% u odnosu na 20l8.godinu, Austrijom 151.176.000,00 KM uz povećanje od 26,98%, te Slovenijom 121.607.000,00KM i Hrvatskom 47.928.000.00KM. U 2019.godini rast spoljnotrgovinskog suficita sa Hrvatskom i dalje ima najintenzivniji rastući trend sa 334,13%.


Za istraživanje, projektovanje i izgradnju objekata u oblasti vodoprivrede 6,6 miliona KM
Ukupni prihodi odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama planirana su u iznosu od 6.650.024,00 KM, definirano je Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini, na kojeg je Vlada danas dala saglasnost.Naime, iako je značajan dio sredstava prvobitno namijenjenih u ove svrhe preusmjeren za sanaciju posljedica pandemije korona virusa, imajući u vidu da je ovo Ministarstvo u prethodnom periodu preuzelo obaveze, odnosno zaključilo ugovore o prijenosu sredstava za finasiranje projekata izgradnje i održavanja vodnih objekata i izradu tehničke dokumentacije, te da je dalo saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki radi realizacije radova i usluga po odobrenim projektima, Vlada je kroz izmjene i dopune ovogodišnjeg kantonalnog budžeta ipak rezervirala značajan dio sredstava koji će biti usmjeren u planiranje, projektovanje i izgradnju vodnih objekata. Tako je za upravljanje vodama, što podrazumijeva anuitete po ranije uzetim kreditnim sredstvima, tekuće i investicijsko održavanje i druge troškove planirano je ukupno 2.271.995,36 KM. Za istraživanje vodnih resursa i izradu strateške dokumentacije su planirane 173.578,97 KM, a za izradu projektne dokumentacije ukupno je planirano 75.638,28 KM. Za investicijske projekte izgradnje vodnih objekata Vlada je planirala ukupno 4.128.811,39 KM.

 

Javno priznanje za kompaniju Leftor d.o.o.
Na današnjoj sjednici Vlada je Tuzlanskog kantona je dodijelila javno priznanje „Zahvalnica" kompaniji „LEFTOR" d.o.o. Tuzla, za nesebičnu podršku i uspjeh u realizaciji online nastave u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2019/2020. godini tokom obustave redovne nastave uzrokovane pandemijom korona virusa (COVID-19).


Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je dala pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope profitne marže. Radi se o novoj grupi od sedam privrednih subjekata i plasmanu novih 3.397.772,30 KM kreditnih sredstava. U prethodnom periodu je Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva privrede dala pozitivno miš1jenje za 22 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 13.192.081,18 KM, te će uz današnje mišljenje ti okonča plasman sredstava za ukupno 29 korisnika kreditne linije sa ukupnim iznosom od 16.589.853,48 KM. Imajući u vidu ukupan kreditni portfolio od 27.150.000 KM i do sada plasirana sredstva, preostaje još 10.910.146,52 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na odluke Kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju 20.000,00 KM Općini Lukavac, po 15.000,00 KM općinama Sapna i Čelić i 10.000,00 KM Općini Doboj Istok, kao hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima u 2020. godini.

Vlada je, na današnjoj sjednici donijela Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Ovom uredbom regulišu se uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisanog branioca koji je ostvario prava na području Tuzlanskog kantona, kao i demobilisanog branioca povratnika u Republiku Srpsku. Podsjećamo novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada koju Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona odobrava i isplaćuje demobilisanim braniocima u svrhu poboljšanja njihovog materijalnog položaja, odnosno socijalno-ekonomske situacije u kojoj se nalaze. Uslovi koje branioci kumulativno moraju da ispune za ostvarivanje ovog prava su da demobilisani branilac ostvaruje prava na području Kantona, da je mlađi od 57 godina, da je bio pripadnik
Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995.godine, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne JU Službe za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava i da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine.

Također, Vlada je danas donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini. Programom se vrši raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, za prava utvrđena kantonalnim Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona kao i federalnim zakonima o pravima branilaca i članova njihovih porodica, posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih i pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i za ostala izdvajanja za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini. Program tretira realizaciju dopunskih prava utvrđenih Federalnim i Kantonalnim zakonima, realizaciju ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite i kriterije za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite. Programom je utvrđena raspodjela sredstava za nova dopunska prva utvrđena Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji i to prije svega za beneficije pri upisu za upis kod redovnog školovanja, odnosno redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli, u visini do 50% kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku/akademsku godinu,dodjele finansijskih sredstava borcima i članovima njihovih porodica u troškovima plaćanja priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i/ili monofazni priključak dužine kabla do 50 metara na elektrodistributivnu mrežu i novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanim braniocimau u svrhu poboljšanja njegovog materijalnog položaja, odnosno socijalno-ekonomske situacije u kojoj se nalazi.

Vlada je danas izmijenila Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine", te time krajnji rok za dostavu prijava produžila do 10.07.2020. godine.
Na danas održanoj sjednici Vlada je odbila da prihvati Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica, za period januar – decembar 2019. godine.
Vlada je danas dala saglasnost JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, za organizovanje i realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima, osobama sa autizmom u perioduod 1. jula do 14. augusta 2020. godine.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta. U skladu sa ovom Odlukom, finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona, vršit će se na osnovu Programa ukupne vrijednosti 55.000.00 KM. Projekte kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona mogu kandidirati udruženja građana lovačka društva koja sa Ministarstvom imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko –privrednih lovišta.
Vlada je, na današnjoj sjednici dala saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite za prijem namještenika, višeg referenta – vozača – magacinera – kurira, kao i Ministarstvu privrede za prijem namještenika višeg referenta za administrativno-tehničke poslove i poslove arhiveu radni odnos na neodređeno vrijeme.
Danas je Vlada prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2020. godine.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Mjerenja izvedena tokom 2019. i prva tri mjeseca tekuće godine ukazuju na potpunu saglasnost nivoa podzemnih voda na svim osmatračkim objektima, kao i da nema izrazitih nepovoljnosti u ležištu sa stanovišta hemijske analize slane vode. Tokom seizmološkog monitoringa može se konstatovati da je bilo promjena koje su neznatneodnosno nisu vrijedne pažnje, i koje su posljedica utjecaja vanjske okoline i lokalnih smetnji.
Vlada je danas usmjerila 15 miliona KM na poseban podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Radi se o rezervisanim sredstvima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.
Danas je Vlada donijela i uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne i srednje škole čiji jeosnivač Skupština Tuzlanskog kantona.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala Saglasnost za isplatu naknade članovima Komisije za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla (IPIA) o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu u akademskoj2020/21. godini. U akademskoj 2020/21. godini na 5 studijskih programa planiran je upis ukupno 290 studenata od čega 180 redovnih i 110 vanrednih studenata. Treba istaći i da je u akademskoj 2019/20. godini je upisano ukupno 114 studenata, dok je na svim studijskim programima na svim godinama studija upisano 330 studenata.
Također, data je i prethodna saglasnost na prijedlog Odluke Senata Evropskog univerziteta „Kallos" Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2020/21. godini. Na Evropskom univerzitetu „Kallos" Tuzla ukupno je ove akademske godine planiran upis na svim fakultetima sva tri ciklusa studija 624 studenta. Na prvom ciklusu studija je planiran upis za ukupno 440 studenata, u ovaj broj je uključen integrisani studij I i II ciklus studija na Medicinskom fakultetu. Na drugom ciklusu studija svih fakulteta je planiran ukupno upis za 112 studenata, a na trećem ciklusu studija je planiran upis za ukupno 72 studenta. U akademskoj 2019/20. godini, na svim fakultetima, na svim godinama studija, na sva tri ciklusa studija na Evropskom univerzitetu „Kallos" Tuzla upisano je ukupno 523 studenta.
Vlada je, na današnjoj sjednici, odobrila se usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Za realizaciju projekta „Kreativne industrije i biznis" JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla 7.096,74KM dodijelio je Regionalni ured za saradnju sa mladima RYCO.
Obzirom da je nakon donošenja posljednje izmjene Odluke Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona došlo do nekoliko korekcija cijena, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona kojom je izvršeno neophodno usklađivanje uskladiti.
Danas je Vlada odobrila 5.000,00 KM Organizaciji demobilisanih boraca Općine Teočak, za organizaciju manifestacije „Teočanski dani otpora 2020".
Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona kojim je traženo da se za junsku sjednicu Skupštine pripreme izmijene i dopune Zakona u šumama. Prema Izjašnjenju Ministarstva i Mišljenju Ureda za zakonodavstvo za dokazivanje prava vlasništava, se pribavljaju izvadci izzemljišnih knjiga, izdati od strane sudova koji vode zemljišne knjige, dok posjedovni list koji izdaje nadležna općinska služba, prema važećim zakonima, ne predstavlja dokaz prava vlasništva na toj nekretnini, te se posjedovni list izmjenama Zakona o šumama ne može tretirati kao dokaz prava vlasništva. Shodno naprijed navedenom Ministarstvo je stava da Zakon o šumama, u vezi sa predloženim amandmanom, ne treba mijenjati.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Zorana Jovanovića na poziciju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na period od pet godina, počevši od 08.07.2020. godine. S obzirom da na prethodno raspisani javni oglas nije pristigao dovoljan broj kvalifikovanih prijava Vlada je danas zadužila Ured Vlade da za narednu sjednicu Vlade pripremi prijedlog Odluke o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je donijela više rješenja o razrješenju trenutnih i imenovanju novih članova školskih odbora u školama Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna