Održana 54. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Napredak u pogledu koncesija
Ukoliko se izuzmu rudnici uglja, većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, te njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora.

Vlada 04 08 2020Od ukupno evidentiranih 10.468.901,80 KM dugovanja koncesionara, skoro 10 miliona (9.928.902,74) KM odnosi se na dugovanja JP „EPBiH" dd Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" Tuzla, i ZD RMU „Đurđevik" Đurđevik i RMU „Banovići" dd Banovići. I pored značajnog iznosa ukupnog duga, ovo pokazujeda su Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjiti dugovanja određenih koncesionara.
Ono što također treba istaknuti jeste da se, u cilju smanjenja dodatnih troškova koncesionarima koji nastaju u postupku obezbjeđenje bankovne garancije, ukoliko je to predviđeno ugovorom o koncesiji, na zahtjev koncesionara počelo omogućavati avansno plaćanje godišnje koncesione naknade na početku tekuće godine, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine. Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade. Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori su uložili velike napore i trud u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao.
Naravno da i u narednom periodu svi oni koji učestvuju u procesu realizacije ugovora o koncesijama, trebaju raditi na tome da se zadrži postojeći trend i da se učine dodatni napori da se prema onima koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora, poduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se svi koncesionari doveli u ravnopravan položaj, navodi se u usvojenoj Informaciji.

Ostale odluke
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak ostvarivanja prava nabeneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu. Pravo na beneficiju za upis kod redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja naUniverzitetu u Tuzli, u visini do 50% kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku/akademsku godinu imaju djeca iz porodica poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalidi,djeca ratnog vojnog invalida, dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja, djeca dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i nezaposleni demobilisani branioci. Ovom odlukom propisani su i ostali kriteriji i podkriteriji za ostvarivanje ovog prava.
Također, Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak ostvarivanja pravana besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu. Radi se o priključcima na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i/ili elektrodistributivnu mrežu za borce i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Shodno donesenoj odluci, pravo na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu podrazumijeva refundaciju finansijskih sredstava licu koje u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branitelja ičlanova njihovih obitelji. I u ovoj odluci precizirani su i imovinski cenzus i dodatni kriteriji za ostvarivanje ovog prava.
S ciljem realizacije reduciranog Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" Vlada je danas odobrila 22.000,00 KM JU OŠ „Šerići" Živinice, na ime rekonstrukcije područne škole „Priluk",pri čemu se radi o projektu „Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva" – EE FAZA II 2019-2021 (EERE), a koji se sufinansirasa „Caritas" Švicarske. Također, za realizaciju istog projekta 16.000,00 KM je odobreno JU OŠ „Podorašje" Srebrenik, na ime rekonstrukcije PŠ Gornja Maoča. Javnoj ustanovi OŠ „Podorašje" Srebrenikje odobreno i 20.000,00 KM na ime izgradnje poligona u područnoj školi „Zahirovići". Vlada je odobrila i 16.000,00 KMJU OŠ „Rapatnica" Srebrenik, na ime rekonstrukcije poligona u centralnoj školi, kao i 1.980,00 KM JU OŠ „Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac, za nabavka pumpe za centralno grijanje. Za rekonstrukciju unutrašnjih prostorija nakon prokišnjavanja krovaJU Mješovita srednja škola „Kalesija" je odobreno 7.020,00 KM, dok je na ime rekonstrukcije sportskog poligona nakon poplava JU OŠ „Stupari" Kladanj odobreno 18.500,00 KM. Također, Ministarstvu obrazovanja i nauke TK je, za nabavku opreme odobreno 7.020,00 KM.
Vlada je danas,na period od pet godina, dodijelila koncesiju za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu PK „Šićki brod" na području grada Lukavac JP „EPBiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. Tuzla.
Vlada je danas dala saglasnost na Prijedlog za sufinansiranje rada JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla koji je sačinila Komisija za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. Također, dana je saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovama i mjerilima zautvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora iz reda osnivača JU Univerzitet u Tuzli na period do isteka mandata.
Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala člana Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna