Održana 55. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Pandemija ostavila traga na javne finansije Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-30.06.2020. godine. Prema podacima iz Izvještaja prihodi, primici i finansiranja u izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 159.990.828 KM, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 161.627.428 KM.

I pored brojnih mjera kojima je nastojano ublažiti negativne posljedice pandemije korona virusa, Tuzlanski kanton je u prvih 6 mjeseci ostvario deficit u iznosu od 1.636.600 KM.

Vlada 11 08 2020Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje prijevoza osnovaca

Vlada je utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period septembar - decembar školske 2020/2021. godine. Ovim je odobreno sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period septembar - decembar školske 2020/2021. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu. Ovo se odnosi na učenike koji dalje od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.

Ostale odluke

Vlada je utvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za juli 2020. godine.

Kako bi se postigla što bolja iskorištenost sredstava koja je Vlada Tuzlanskog kantona odobrila putem programa „Podrška nižim nivoima vlasti", današnjom izmjenom i dopunom Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti - Grad i općine", Vlada je omogućila da izuzetno, uz prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave odobrena sredstva mogu koristiti i za finansiranje drugih razvojnih projekata koji će doprinijeti privrednom i infrastrukturnom razvoju nerazvijenih jedinica. Prvobitnom odlukom bilo je predviđeno da se iz odobrenih sredstava mogu finansirati isključivo razvojni projekti i obaveze koje su lokalne zajednice navele u obrascu za prijavu na Javni poziv.

Vlada je donijela Pravilnik o postupku odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Radi se o subvencioniranju dijela kamatne stope krajnjim korisnicima kreditne linije kod izabrane banke – Bosna Bank International d.d. Sarajevo sa kojom je Vlada Tuzlanskog kantona zaključila Ugovor o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata potporu
Tuzlanskom kantonu u iznosu 38.928.152 KM dodijeljenu odlukom Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om.

Vlada TK je dala saglasnost na isplatu naknade predsjednicima i članovima komisija za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Razredna nastava i drugog ciklusa studija Predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona podržala je Inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za pokretanje aktivnosti na uređenju rada gradskih/općinskih pijačnih prostora. Tim povodom zadužila je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da u okviru svoje nadležnosti u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove preduzme potrebne mjere i aktivnosti u cilju realizacije inicijative u cilju unaprjeđenja stanja na pijačnim
prostorima i uređenja pijace od strane organizatora u skladu sa pozitivnim pravnim propisima po pitanju uslova minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, kao i regulacije nezakonitog poslovanja neregistriranih trgovaca na pijacama. Također je zaduženo resorno ministarstvo da o poduzetim mjerama i aktivnostima upozna Vladu Tuzlanskog kantona, te po potrebi na odgovarajući način u realizaciju istih uključi i Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla za 2019. godinu, dok izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod" Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za period I-XII za 2019. godinu nije prihvatila.

Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Gračanici za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme državnog službenika, stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona te donijela rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna