Održana 74. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Utvrđen Prijedlog Budžeta TK za 2021. godinu
Vlada je danas utvrdila prijedloge Budžeta Tuzlanskog kantona i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Prema Prijedlogu Budžeta prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ukupno iznose 433.218.761,00 KM ili za 1.730.327,00 KM više u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2020. godine.

Vlada 18 12 2020Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano je da ukupni prihodi i primici budu veći od ukupnih rashoda i izdataka za iznos od 174.573,00 KM i isti će se koristiti za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2020.godine. Ministarstvo finansija je utvrdilo da ukupni rashodi u 2021. godini iznose 433.044.188,00 KM, i oni su za 1.655.754,00 KM odnosno 0,38% veći u odnosu na Budžet za 2020. godinu. U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće u Budžetu za 2021. godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke 44,56% i korisnici u okviru razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova 15,26%. Najveći rast u odnosu na Budžet 2020. godine u strukturi ukupnih rashoda ima oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja raste za 5.578.330,00 KMili 22,19%, oblast pravosuđa i uprave raste za 1.715.448,00 KM ili 5,16%, te oblast unutrašnjih poslova koja je veća za 2.214.281,00 KM ili 3,46%.
Kada su i pitanju tekući transferi povećanje u odnosu na plan 2020. godine bilježi se na dopunskim pravima boračko invalidske zaštite, i to za 2.646.000,00 KM. Za oblast nauke planirano je 59.471,00 KM, što je za 10.000,00 više u odnosu na plan 2020., za kantonalna takmičenja učenika predviđeno je 40.000,00 KM, što je za 25.000,00 više u odnosu na plan 2020. Za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja planirano je 100.000,00 KM, što je za 20.000,00 više u odnosu na 2020. godinu. Za tjelesnu kulturu i sport je planirano 810.000,00 KM, a to je povećanje za 130.000,00 KM u odnosu na plan 2020.godine, a za podršku mladima je planirano 315.000,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2020.godine za 30.000,00 KM.
Kada govorimo o kapitalnim izdacima, podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirana je u iznosu 600.000,00 KM, za nabavku medicinske opreme na JZU UKC Tuzla je planirano 500.000,00 KM, 100.000,00 KM za opremanje Centra za autizam, dodatnih 20.000,00 za nauku, kao kapitalni transfer univerzitetima, 244.500,00 KM za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja.
Kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u iznosu od 18.555.189,00 KM. Od toga izdvajamo 4.256.089,00 KM u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sredstva vodnih naknada u iznosu od 9.823.100,00 KM, zaštita okolice u iznosu od 3.330.000,00 KM i td.
U oblasti nabavke stalnih sredstava 1.573.055,00 KM odnosi se na Upravu policije u okviru programa Sigurnost građana i imovine, 344.727,00 KM na Kantonalnu direkciju robnih rezervi za nabavku robnih rezervi 239.410,00 KM za nadogradnju informacionog sistema Ministarstva finansija, 155.000,00 za nabavku i instalaciju kotlova na biomasu u školama – projekat INTERREG „PAMETNE ŠKOLE 2".
Ono što svakako treba istaknuti Vlada je Budžetom planirala sredstva za plaće i naknade svim uposlenicima kod budžetskih korisnika na istom nivou i u istom obimu kao što je to za decembar 2020. godine. Također i pored svih poteškoća na istom nivou kao u 2020. godini, zadržana su i prava iz oblasti socijalne zaštite. Za ovu namjenu ostalo je planirano oko 34,2 miliona KM.
Oba dokumenta u formi prijedloga upućena su Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Nastavljen trend pada broja migranata
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za novembar 2020. godine. Tokom proteklog mjeseca službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 186 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na oktobar, kada je evidentirano 584 migranta, radi se o smanjenju za 398 migranata. Prema saznanjima i dalje najveći broj migranata dolazi iz Pakistana. U ovom mjesecu radi se o 77 osoba iz ove države, zatim, Afganistana 29, Maroka 27, libije 22, Alžira 13, Egipta 12, Nepala 4, te Tunisa i Palestine po jedan migrant. U ovom periodu evidentirano je i 16 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti, a niti jedan od njih nije zadokumentovan podnošenjem Izvještaja o krivičnom djelu ili zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka. Prema informacijama Službe za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, u mjesecu novembru 2020.godine, Centar je izrekao mjere i izdao rješenja o protjerivanju za 21 migranta i oni su upućeni u privremeni prihvatni centar u Blažuju.

Nagrada za doprinos u izradi zaštitnih vizira
Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM kao nagradu pojedincima za doprinos u izradi i opskrbi zdravstvenih ustanova zaštitnim vizirima u početku Covid 19 pandemije. Podsjećamo, do kraja marta 2020.godine, tim studenata i asistenata sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su učestvovali u razvoju, transportu, obezbjeđivanju repromaterijala i u konačnici u montaži opreme za zaštitu i potrebe medicinskog osoblja Tuzlanskog kantona ali i cijele Bosne i Hercegovine. Na taj način značajan broj medicinskog osoblja je dobio potrebnu zaštitnu opremu u radu sa Covid pandemijom. Nagrađeni pojedinci su Ajdin Brigić, Amar Bečić, Benjamin Kadirić, Dino Osmanović, Emir Halilovoć, Ivan Čagalj, Kenan Teletović, Merjema Berbić i Tarik Bećirović.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona za 2019.godinu. Kako se u Informaciji navodi, na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini radilo je 3.765malih i srednjih preduzeća, dok u je Federaciji BiH taj broj 22.841. To znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 16,4% posluje na području Tuzlanskog kantona. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na Tuzlanskom kantonu 91,26% spada u kategoriju malih, a samo 8,74% u preduzeća srednje veličine. U Federaciji BiH od ukupno 22.841 preduzeća 92,47 % spada u mala preduzeća, a 7,53 % se svrstava u kategoriju srednjih preduzeća. U 3.765 MSP na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini bile su zaposlene 41.283 osobe. Od toga je 18.434 osoba (44,65%) zaposleno u malim preduzećima, a 22.849 osoba (55,35%) u preduzećima srednje veličine. Najveći broj MSP na području Tuzlanskog kantona posluje u djelatnosti trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (1.349) i prerađivačke industrije (691). Najveći broj zaposlenih u MSP na području TK je upravo u malim i srednjim preduzećima koja djeluju u oblasti prerađivačke industrije, 14.006 zaposlenih.
U 2019. godini programima finansijske podrške dodijeljena su nepovratna finansijska sredstva subjektima male privrede sa različitih nivoa vlasti. Za 60 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru navedenog Javnog konkursa odobrilo ukupno 1.233.026,90 KM što čini 15,80 % od ukupnog iznosa odobrenih sredstava. Učešće broja korisnika sa TK u ukupnom broju korisnika odobrenih sredstava u 2018. godini iznosio je 6,99 %, dok u 2019. godini iznosi 9,2 % dakle broj korisnika sa Tuzlanskog kantona se povećao sa 32 na ukupno 60 korisnika. U 2019. godini i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona realiziralo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" pri čemu su podržani programi usmjereni na razvoj poduzetništva i obrta, a time usmjereni i na privredni razvoj Tuzlanskog kantona. U okviru navedenog programa ukupno je odobren iznos od 913.420,79 KM za programe 48 korisnika i to 5 jedinica lokalne samouprave, 9 fizičkih lica, 3 udruženja/fondacije, 1 obrtnička komora 8 malih i srednjih preduzeća, 22 obrta. Za 8 malih i srednjih preduzeća odobren je iznos od 310.000 KM. Tokom 2019.godine zabilježen je značajan porast izdvojenih sredstava iz budžeta lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona za projekte usmjerene na razvoj poduzetništva. Lokalne zajednice su za ovu namjenu plasirale ukupno 2.728.201,47 KM dok su u 2018. godini za podršku razvoju poduzetništva izdvojile ukupno 1.489.259,05KM.
Tokom 2020. Kantonalna vlada je realizirala znatno veći broj poticajnih programa. Do kraja mjeseca novembra Vlada Tuzlanskog kantona realizirala je ukupno 63 investiciona poticaja, što je za 13 poticaja više nego u prethodnoj 2019. godini. Također i planirani iznos sredstava je povećan za oko 6,5 miliona KM, sa 28.602.069,31 KM na 34.262.389,06 KM, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. U 2019. godini Rudnik soli Tuzla je proizveo dovoljne količine slane vode da zadovolji kako planirane, tako i naknadno iskazane veće količine za slanom vodom. U odnosu na plan prema kupcima, za prvih 11 mjeseci 2020. godine, obim realizacije je bio ispod planiranog. Ostvarene količine slane vode u 2020. godini su zadovoljile potrebe kupaca, a oni su, zbog poremećaja na tržištu uzrokovanog pandemijom COVID 19, iskazali potrebu za manjim količinama od prvobitno planiranih.
Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona.Jesenja sjetva na našem kantonu je realizovana na 7.884,90 ha, ili na 98,59 % planiranih površina. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.802 ha, odnosno 100,45 % od planiranih površina, a 48,22 % od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.866 ha, odnosno 100,05 % od planiranih površina. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 71,80% na području Teočaka do 162,00% na području Sapne. Posmatrajući u odnosu na prošlu godinu, jesenja sjetva ove godine je ostvarena na 7.884,9 ha, što je za 743,9 ha, odnosno 10,42% više. u 2020. godini došlo do smanjenja sjetvenih površina u općinama Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kladanj i Teočak u gradu Gračanica sjetvene površine su na nivou prošle godine dok su u ostalim općinama/gradovima sjetvene površine nešto povećane. Na povećanje sjetvenih površina, u odnosu na prošlu godinu, uticale su povoljne vremenske prilike u vrijeme optimalnih rokova sjetve što je omogućilo blagovremenu pripremu zemljišta za sjetvu. Također, na povećanje sjetvenih površina uticalo je i sufinansiranje troškova proljetne sjetve kao i sukcesivna isplata ostvarenih novčanih podrški kako iz Federalnog tako iz Kantonalnog budžeta.
U cilju realizacije Programa kapitalnih ulaganja, Vlada je danas odobrila 900,00 KM Uredu Vlade TK za nabavku računarske opreme, kopir uređaja i printera.
Vlada je danas odobrila i unutrašnju preraspodjelu rashoda u Budžetu TK za 2020. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2020. godinu.
Vlada je danas imenovala Policijski odbor. Na mandat od dvije godine imenovani su Edin Karić, glavni inspektor, diplomirani kriminalist na poziciju predsjedavajućeg, te Denis Fejzić, viši inspektor, diplomirani pravnik i Adnan Musić, državni službenik, diplomirani pravnik za članove. Također, za zamjenika predsjedavajućeg je imenovan Sabin Jusufović, samostalni inspektor, diplomirani pravnik, a za zamjenike članova su imenovani Mensud Horozić, viši inspektor, diplomirani kriminalista i Arnela Musić, državni službenik, diplomirani pravnik.
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći.
Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika stručnog saradnika za pravosuđe i upravu u radni odnos na određeno vrijeme do tri mjeseca.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15