Održana 6. redovna sjednica Vlade TK

Ubuduće će naredbe na prijedlog Kriznog štaba donositi Vlada TK
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o epidemiološkoj situaciji COVID -19 u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona je upoznata sa mjerama i odlukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 09.03.2021. godine, te je zadužila Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona da svaku svoju Naredbu ili Odluku donesi u formi prijedloga i dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je zaduženo da jednom mjesečno obavještava Skupštinu Tuzlanskog kantona o epidemiološkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu i mjerama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona koje je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa. Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donose se sa rokom važenja od najduže 14 dana, a nakon isteka tog roka Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona je zadužen da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Tuzlanskom kantonu i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i odluka utvrđenih današnjim Zaključkom, te prema Vladi Tuzlanskog kantona dostavi prijedlog novih naredbi i odluka u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Sva ministarstva su zadužena da sagledaju stanje u oblastima za koje su resorno nadležni u smislu primjene i utjecaja mjera i naredbi koje donose nadležna tijela i t u pogledu preventivnih aktivnosti i suzbijanja širenja zaraze koronavirusa, te sagledaju potrebe i mogućnosti za korekcijom određenih zakonskih i podzakonskih propisa u cilju efektivnije primjene propisanih mjera i naredbi i u tom smislu pokrenu odgovarajuće aktivnosti.


U uslovima pandemije za javne investicije utrošeno 11.786.135,00 KM

Vlada je danas usvojila Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2020.godini. Prema informacijama dobivenim od predstavnika ministarstava, gradova/općina i javnih ustanova, te podacima dostavljenim o realizaciji projekata u 2020. godini, završeno je 6 projekta čija je ukupna vrijednost 7.320.456,00 KM. U toku 2020. godine je za implementaciju projekata utrošeno ukupno 11.786.135,00 KM, od čega je 10.251.418,00 KM iz domaćih izvora, a 1.534.717,00 KM iz ino izvora. Inače Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sadrži podatke o 43 projekata u implementaciji čija je ukupna planirana vrijednost 236.659.179,00 KM, od čega se 198.339.347,00 KM odnosi na domaće izvore finansiranja, a 38.319.832,00 KM na ino sredstava.

Osim Izvještaja o implementaciji Program, Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za izradu Programa Javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2020. – februar 2021.godine.


Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada nije prihvatila Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2019.godinu. Ipak, Vlada je dala saglasnost na Plan poslovanja ovog javnog preduzeća za 2021. godinu. Kako se u Planu navodi, u 2021. godini planira se nastavak tehničkog opremanja Aerodroma i kontinuirana edukacija uposlenika za siguran prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljaga i roba, ali i nastavak postepenog povećanja broja zračnih operacija i novih destinacija u zemlje zapadne Evrope i Bliskog Istoka. U toku 2021. godine se planira završetak izgradnje atrija sa nadstrešnicom dolaznog gate-a, čime će se upotpuniti slika modernog međunarodnog aerodroma. Pored toga u 2021. je planirana i rekonstrukcija parking prostora sa modernim sistemom za naplatu.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., te im dala zaduženja za postupanje na narednoj sjednici Skupštine Javnog preduzeća.

Obzirom da Svjetski kongres Perinatalne medicine (WCPM) sa međunarodnim učešćem nije održan, a samim tim ni ranije dodijeljena sredstva Vlade TK nisu utrošena, Vlada je danas stavila van snage ranije donesenu odluku o odobravanju 2.500,00 KM Udruženju za ultrazvuk u medicini „Lan Donald" Tuzla.

Vlada je danas dala saglasnost Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za prijem stručnog saradnika za bibliotečko – izdavačku djelatnost u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Kako bi pojednostavila proceduru i smanjila troškove kojima su izloženi kandidati koji apliciraju za pozicije članova i predsjednika školskih odbora, Vlada je danas donijela uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskih odbora za osnovne i srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona
Vlada je danas, uvrštavanjem i ministra finansija Vedrana Lakića, proširila Koordinacioni tim za provedbu aktivnosti sanacije zagađenja Akumulacije „Modrac".
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Također, Vlada je donijela odluke o raspisivanju i utvrdila tekstove javnih oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i dva člana Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao i za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15