ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK

SIGURNOST NA PODRUČJU TK ZADOVOLJAVAJUĆA

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za period januar – juni 2013. godine. Prema informaciji na području Kantona evidentirano je manje krivičnih djela za 1,17% u odnosu na isti period prošle godine. Intenzivirane su preventivne i represivne mjere i aktivnosti na suzbijanju, sprječavanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta, a posebno u oblasti imovinskih delikata, borbe protiv narkomanije, maloljetničke delikvencije, privrednog i drugih oblika organizovanog kriminala.

Također se navodi da je pri analizi složenijih i težih oblika krivičnih djela uočeno smanjenje broja teških krađa, krivotvorenja isprava, izazivanja opće opasnosti, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, teških tjelesnih ozljeda, pokušaja ubistva, silovanja dok je uočeno povećanje broja razbojništva. U periodu januar- juni 2013. godine ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 35,57% i procenat ukupne rasvijetl jenosti krivičnih djela od 54, 32%.

 

Vlada

 

ISPRAVLJENE NEDOREČENOSTI ZAKONA O SREDNJEM I VISOKOM OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Zbog uočenih nedostataka i nedorečenosti vezanih za primjenu Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju ukazala se potreba za popunjavanjem pravnih praznina i jasnim definisanjem pojedinih članova. Izmjene se tiču definisanja, između ostalog, školskih sportskih društava, nekih od nadležnosti Pedagoškog zavoda (predlaganje Pedagoških standarda i normativa, provođenja školskih takmičenja, realizaciju stručnog usavršavanja uposlenika, eksterne mature, edukacija menadžmenta škola, predlaganje Etičkog kodeksa, davanje mišljenja za upotrebu udžbenika)
te organizacije nastave u školi.
Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Izmjene zakona definišu statusu studenta
a razlog za donošenje izmjena je, između ostalog i zahtjev Unije studenata Univerziteta u Tuzli da se otklone uočene nedorečenosti.
Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2012/2013. godini. Prema Informaciji, na području TK rade 133 ustanove za predškolski, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje koje pohađa 67.918 učenika/djece. U školskoj 2012/2013. godini u cilju stvaranja boljih uslova rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Ministarstvo je radilo na pripremi i donošenju 33 zakonskih i podzakonskih akata. U saradnji sa Pedagoškim zavodom i školama resorno ministarstvo je radilo na pripremi i donošenju 11 nastavnih planova i programa, kao i izmjena postojećih nastavnih planova i programa u pojedinim segmentima. U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Vlada Tuzlanskog kantona sufinansirala je troškove prijevoza učenika koji putuju od kuće do najbliže škole 4 kilometra i više. Na osnovu evidencije o broju učenika koji putuju od kuće do škole pravo prema Kriterijima za prijevoz učenika u školskoj 2012/2013. godini ostvarilo je 4.466 učenika u linijskom i vanlinijskom prijevozu. Za prijevoz učenika osnovnih škola u Budžetu Tuzlanskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM. Stanje školskih objekata osnovnih i srednjih škola, u odnosu na prethodnu školsku godinu, nije se znatno promijenilo. Potrebno je u narednom periodu, u skladu sa prioritetima, nastaviti sa rekonstrukcijom mokrih čvorova, krovova, oluka, stolarije, podova, centralnog grijanja i elektroinstalacije, kao i nastaviti sa izgradnjom započetih školskih objekata, kao i sala za tjelesni odgoj, odnosno potrebno je u Budžetu za 2014. godinu planirati sredstva za rekonstrukcije i adaptacije, zatim za nabavku savremene opreme i nastavnih sredstva, kao i za nastavak izgradnje i dogradnje započetih školskih objekata centralnih i područnih škola.

 

PRVA STRATEGIJA RAZVOJA REGIONALNIH CESTA U FBIH

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Osnove strategije razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u periodu 2013. do 2023. godine. Ovo je prva strategija koja se radi na prostoru FBiH i predstavlja značajan instrument za upravljanje cestama. Osnovni ciljevi donošenja strategije su utvrđivanje sadašnjeg stanja regionalnih cesta u odnosu na zakonske kriterije, dugoročnih mjera razvoja regionalnih cesta saglasno potrebama privrede i stanovništva, mogućih izvora finansiranja regionalnih cesta i prioriteta intervencija na regionalnim cestama. Prema izrađenoj metodologiji ukupne godišnje štete od saobraćajnih nezgoda vrlo su visoke. Broj poginulih na milijardu putničkih kilometara je dvostruko veći od prosjeka evropskih zemalja, tako da je bezbjednost saobraćaja niska. Dokument će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Zakon o šumama TK stupio je na snagu 11.08.2012. a njegovo važenje ističe 11.02.2014. Tokom implementacije Zakona o šumama uočeni su nedostaci i situacije koje nisu bile uređene navedenim Zakonom što je iniciralo izmjene i dopune. Izmjene se odnose na mogućnost korištenja državnog šumskog zemljišta za postavljanje pčelinjaka. Također nove odredbe Zakona tretiraju poslove uspostave čuvarske službe. Zakon je upućen u skupštinsku proceduru po hitnom postupku.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu. Razlog za donošenje izmjena i dopuna je uočena potreba za usklađivanjem postojećih normativnih rješenja ili regulisanja novih pitanja u skladu sa relevantnim propisima koji su u međuvremenu doneseni. Pored toga, zatraženo je da se izvrši usaglašavanje kantonalnog Zakona o pravobranilaštvu sa Zakonom o federalnom pravobranilaštvu odnosno sa odredbama kantonalnog zakona koje se odnose na kantonalnog pravobranioca i njegove zamjenike i da se pitanje imenovanja općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca reguliše na način da to bude povjereno nosiocu izvršne vlasti u općini. Pored toga, istaknuto je da postojeća zakonska rješenja onemogućavaju i usložavaju rješavanje raznih mogućih situacija koje nameće život, što za posljedicu ima blokadu i otežan rad općinskog pravobranilaštva, koje obavlja značajnu funkciju u smislu zaštite imovine i imovinskih interesa općine. Jedna od odredbi predviđa širu mogućnost za imenovanje vršioca dužnosti kantonalnog pravobranioca, jer je u praksi uočeno da postojećom odredbom nije uvijek moguće osigurati kontinuitet u rukovođenju pravobranilaštvom, niti je do sada ovo pitanje bilo regulisano na adekvatan način.

 

ZBRINUTO JOŠ 18 RADNIKA „KONJUHA" I „POLETA"

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prenosu sredstava Javnoj ustanovi Službi za zapošljavanje TK radi uplate dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 18 zaposlenika privrednih društava. Iznos od 197.437,32 KM Vlada TK će usmjeriti za socijalno zbrinjavanje - uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, a ostali bez radnog angažmana u privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu. Za 12 radnika preduzeća „Konjuh" d.d. Kladanj obezbijeđeno je 91.525,92 KM za period od 01.01.2005 do 31.12.2008. dok je za 6 radnika preduzeća „Polet" d.o.o. Kladanj obezbijeđeno 105.911,40 KM za period od 01.01.1992 do 31.12.2008.
Odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 2.779,68 KM privrednom društvu „Elektromontaža" D.O.O. Tuzla, kao pomoć za uplatu doprinosa i drugih naknada u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju za zaposlenika Telarević (Omer) Rasim, za period 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.
Vlada TK je prihvatila Informaciju o stanju industrije, energetike i rudarstva sa ostvarenim rezultatima poslovanja za period I – VI 2013. godine. Privredna društva resorne oblasti ostvarila su ukupan prihod u iznosu od 695,17 miliona KM u periodu I-VI 2013. godine, što u odnosu na I-VI 2012 godine u kojoj je ukupan prihod iznosio 668,98 miliona KM, predstavlja povećanje od 4%. U rudarstvu je došlo do smanjenja ukupnog prihoda u odnosu na isti period prošle godine i to za 5% i iznosi 164,55 miliona KM. U energetici ukupni prihod se povećao za 3% u odnosu na I-VI 2012. godine i iznosi 181,69 miliona KM. U sektoru industrije ostvareno je povećanje prihoda za 10% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 348,50 miliona KM. Na povećanje ukupnog prihoda u sektoru industrije uticalo je povećanje ukupnog prihoda u hemijskoj industriji i industriji gume i plastike. Ukupan prihod u hemijskoj industriji povećan je za 28% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 195,48 miliona KM. Ukupna suma gubitka na nivou resorne oblasti za I-VI 2013 godine iznosi 44,77 miliona KM, te u poređenju sa istim periodom 2012. godine, u kojem je suma gubitka iznosila 65,66 miliona KM, smanjena je za 31,8%.
Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica kako bi pravo na stipendiranje bilo regulisano jednim propisom zbog jednoobraznosti, efikasnosti i ekonomičnosti postupka.
Vlada je donijela Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa te onima koji su ostvarili natprosječan uspjeh.
Vlada TK dala je nalog za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Za socijalno zbrinjavanje radnika koji su ostali bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom bit će prenesen iznos od 197.437,32 KM sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će sredstva uplatiti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, po pregledima zaposlenika i iznosima duga doprinosa za PIO i periodima na koji se dug odnosi, koje je sačinila Kantonalna administrativna služba Tuzla Federalnog zavoda za PIO.
Vlada je dala saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Bosnia valves" D.O.O. Tuzla. Odlukom je odobren iznosu od 33.510,95 KM privrednom društvu „Bosnia valves" D.O.O. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti za izmirivanje dijela obaveza za troškove električne energije.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva. Na ime uplate glavnog duga, radi otpisa zateznih kamata, 2.300,00 KM je odobreno DD «Konjuh» Kladanj. Također, ovom društvu je odobreno 5.370,00 KM u svrhu pokrića materijalnih troškova u cilju održavanja funkcionalnosti i zaštite objekta Hotel „Muška voda" Kladanj. Inače, DD «Konjuh» Kladanj je 67% u državnom vlasništvu, a 33% pripada malim dioničarima, kojih ukupno ima 143 i to su uglavnom radnici i penzioneri ovog društva.
Kantonalnom tužilaštvu Tuzla je za nabavku opreme za reprodukciju digitalnih audio/video zapisa i audio/video snimanja odobreno 10.000,00 KM, a za reparaciju stolica i izradu klupa u prizemlju zgrade odobreno je 825,00 KM.
Kantonalnom sudu u Tuzli je za nabavku pumpe za centralno grijanje i naknade za povećanje angažovane snage u isporuci električne energije sa 46 KW na 71 KW odobreno 8.985,60 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je prijedlog Programa raspodjele sredstava za organizacije i udruženja TK. Od ukupnog iznosa od 142.069,00 KM Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' dobit će 51.120,00 KM, Hrvatsko kulturno društvo ''Napredak'' 20.000,00 KM, Hrvatsko društvo ''Hrvatski dom'' Tuzla 7.000,00 KM, Srpsko kulturno prosvjetno društvo ''Prosvjeta'' 6.480,00 KM, Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona 24.624,00 KM, Crveni krst Tuzlanskog kantona 12.844,80 KM i Fondacija istina, pravda, pomirenje 20.000,20 KM.
Vlada je dala saglasnost na Odluke o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Sredstva u iznosu od 3.000,00 KM odobrena su za održavanje vozila
u cilju unaprjeđenja saobraćaja i saobraćajne kulture te radi poboljšanja stepena sigurnosti u odvijanju saobraćaja. Prema Pravilniku o naknadama za tehnički pregled vozila predviđeno je da se naplaćuje naknada za
obavljeni tehnički pregled koji plaća vlasnik vozila. Od uplaćenih sredstava 1 % uplaćuje se na račun Budžeta TK. Naknade koje pripadaju ministarstvima uplaćuju stanice za tehnički pregled vozila. Sredstva se namjenski koriste za unaprjeđenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama, kao i za povećanje ukupne bezbjednosti saobraćaja na području Kantona.
Vlada TK također je odobrila iznos od 3.000,00 KM za štampanje daljinara i izrade Knjige kantonalnog daljinara u cilju unaprjeđenja saobraćaja i saobraćajne kulture te radi poboljšanja stepena sigurnosti u odvijanju saobraćaja ali i korekcije cjenovnika od čega će direktnu korist imati građani.
Vlada TK donijela je odobrila iznos od 1.000,00 KM za usluge prijevoza i goriva u cilju unaprjeđenja saobraćaja i saobraćajne kulture i poboljšanja stepena sigurnosti.
Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2013. godinu. Programom se utvrđuje struktura prihoda iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra, koji pripadaju resornom ministarstvu, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava.
Vlada TK također je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2013.godinu.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada TK donijela je Odluku o formiranju Interresorne radne grupe za izradu nacrta Programa borbe protiv korupcije na području TK. Zadatak radne grupe je da izradi nacrt Programa borbe protiv korupcije na području TK sa Akcionim planom kojim bi se, u okvirima ustavnih i zakonskih nadležnosti kantona, definisali ciljevi, mjere, rokovi, odgovorne institucije, kao i potrebni resursi za realizaciju pojedinih mjera. Predstavnici pojedinih kantonalnih ministarstava obavezni su da obave potrebne konsultacije o pojedinim pitanjima za koje je ministarstvo nadležno.
Vlada TK dala je ovlašćenje Kantonalnoj agenciji za privatizaciju TK da u njeno ime poduzme sve potrebne pravne radnje i aktivnosti u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa i prenosom prava upravljanja i raspolaganja nad imovinom preduzeća i drugih pravnih lica čije je sjedište u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu.
Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2013. godini. Odobrena je ukupna svota od 819.117,17 KM.
Vlada TK dala je saglasnost na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva pravosuđa i uprave. Također je data saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada je donijela Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa te onima koji su ostvarili natprosječan uspjeh.
Vlada TK prihvatila je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa bužetske pozicije „Nauka" za 2013. godinu. Izmjene se odnose na troškove izrade i odbrane doktorskih disertacija i u odnosu na odluku iz avgusta ove godine povećaju se sa 26,86% na 31,86%.
Vlada TK utvrdila je procijenjenu vrijednost službenog vozila koje je vlasništvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Vlada je ovlastila ministra trgovine za zaključivanje ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo a na osnovu pravosnažne presude Općinskog suda u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet za 2013. godinu za realizaciju projekta ''Međuentitetska razmjena škola'' JU Druga OŠ Gračanica u iznosu 3.196,45 KM koju je darovala Američka ambasada u BiH. Također je odobreno usmjeravanje neplanirane donacije za realizaciju projekta „Povećajmo mogućnost djeci u BiH za rano učenje", u iznosu od 27.199,95 KM, dodijeljenom od strane UNICEF – a Ured u BiH.
Vlada TK donijela je Odluku o prihvatanju donacije za Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koju je darovao DOO MENPROM TUZLA. Donacija se sastoji od jednog baterijskog sklopa za Motorolu GP300/600, te baterijskog sklopa ukupne tržišne vrijednosti sa PDV-om, od 4.972,50 KM.
Vlada je donijela Odluku o prihvatanju teksta Izmjena Sporazuma o osnivanju Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje TK. Izmjene se tiču prisustva najmanje po dva predstavnika svakog socijalnog partnera, umjesto dosadašnja tri, neophodna za punovažan rad i odlučivanje Vijeća.
Vlada TK dala je saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika i pet namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o stručnom saradniku za obradu zahtjeva za pristup informacijama i informisanje, tri viša referenta za operativno tehničke poslove (daktilografa) i višim referentima za otpremu pošte te za sudska izvršenja.
Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem u radni odnos jednog uposlenika na radno mjesto magacioner na neodređeno vrijeme.
Također je Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice odobren prijem tri državna službenika i jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o stručnim savjetnicima za upravni postupak, dodjelu sredstava i javne nabavke, za građenje i upravni postupak, za upravni postupak i višem referentu – vozaču-recepcioneru.
Vlada TK prihvatila prijedlog Inicijative za prijevremeno razrješenje rektora JU Univerzitet u Tuzli. Prijedlog će biti dostavljen Senatu Univerziteta.

 

KADROVSKA PITANJA

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK imenovala je Hariza Agića za člana Upravnog odobra JU Univerzitet u Tuzli kao predstavnika osnivača do isteka mandata postojećeg UO.
Vlada je razriješila dužnosti člana Školskog odobra JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla iz reda roditelja i imenovala Salema Hasića na period do isteka mandata Školskog odbora.
Kantonalna vlada razriješila je dužnosti predsjednika i članove Školskog odbora JU OŠ „Mejdan" Tuzla i privremeno imenovala novi Odbor na period najduže 90 dana.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15