Održana 40. redovna sjednica Vlade TK

Preciznije uređivanje visokog obrazovanja

U cilju nadogradnje postojećih zakonskih rješenja, te razvoja i unaprjeđivanja visokog obrazovanja na području Kantona, Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju TK. Ovim izmjenama i dopunama je predviđeno da visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona može organizovati studij na području TK uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona, koja utvrđuje da li postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija.

40 rsvtk Vlada 13 09 2021Pod društvenom opravdanošću podrazumijeva se nepostojanje sličnog studijskog programa na nekoj od visokoškolskih ustanova ili postojanje potrebe za određenim kadrovima na tržištu rada na području Kantona. Osnivač javne visokoškolske ustanove u cjelosti preuzima finansiranje plata, naknade plata i drugih naknada zaposlenicima u javnoj visokoškolskoj ustanovi. Izmjenama je predviđena i nova norma a to je da Javna ustanova Univerzitet u Tuzli postaje visokoškolska ustanova od posebnog značaja za Kanton. Ovim izmjenama i dopunama, između ostalog uređuje se segment koji se tiče roka za podnošenje zahtjeva za akreditaciju novoosnovane visokoškolske ustanove koja ima licencu, odnosno dozvolu za rad. Minimalan rok u kojem je licencirana visokoškolska ustanova ovlaštena i dužna podnijeti takav zahtjev je tri, a maksimalan pet godina po dobijanju licence. Ova oblast prethodno nije bila definisana. Također, propisuje se da se visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju oduzima dozvola za rad (licenca), uz naglasak da je ta ustanova upisanim studentima obavezna omogućiti završetak studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i na odgovarajućem studijskom programu. Ovim se pruža pravna i socijalna sigurnost studentima koji su svoj studij započeli na visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju. Takođe, izmjenama i dopunama Zakona se stvara i pravni osnov za uspostavljanje Kantonalnog savjeta za visoko obrazovanje, čiji je zadatak razvoj i unaprjeđenje visokog obrazovanja na području Kantona. Ono što je također novina je da se regulišu mnogobrojni problemi studentske populacije, pa tako studenti koji studij nisu okončali do kraja akademske 2019/2020. godine imaju mogućnost to učiniti do 2024/2025. godine. Neke od izmjena tiču se i uspostavljanja Savjeta za visoko obrazovanje. Savjet, kojeg imenuje Vlada, čine predstavnik Ministarstva i pet predstavnika akreditovanih visokoškolskih ustanova sa sjedištem u Kantonu, od čega minimalno tri predstavnika javne visokoškolske ustanove, te jedan predstavnik privrede.


260.200,00 KM za 83 projekta održivog povratka

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica". Ovim će Vlada i resorno ministarstvo podržati ukupno 83 projekta održivog povratka, od čega 38 projekata povratnika na područje Tuzlanskog kantona i 45 projekata povratnika na područje entiteta Republika Srpska. Od dobivenih donacija, shodno svojoj aplikaciji, povratnici će nabaviti 4 muzne krave, 3 steone junice, 3 tovna juneta, za ukupno 5 korisnika po 14 ovaca, 31 veći motokultivator i 2 manja motokultivatora, sušara za voće, brdska kosačica, osam raznih traktorskih priključaka, tri razna priključaka za motokultivator, 13 gospodarskih objekata, 5 oprema za obrtničku djelatnost, jedna oprema za pčelarstvo i pčelinja društva, 2 plastenika po 100 m2 i jedan poljoprivredni zasad jagoda.
Na javni poziv ukupno se prijavilo 219 aplikanata, od čega su 142 aplikacije bile uredne. Od ovog broja, Komisija je odabrala 83 korisnika koji su dobili grant sredstva za nabavku.


Povećan iznos sredstava predviđenih za podršku privredi

Kako bi se bolje iskoristila ukupno planirana sredstava za realizaciju programa „Podrška razvoju Kantona", namijenjenog privrednim subjektima i obrtnicima, Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama Programa utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona". Najznačajnija izmjena odnosi se na povećanje ukupno planiranih sredstava za realizaciju Programa sa 4 na 4,5 miliona KM. Gledajući po strukturi Programa izmjenama je izvršena i unutrašnja preraspodjela planiranih sredstava sa onih pozicija gdje je zabilježen nešto manji broj zahtjeva, na one pozicije gdje je iskazan veći interes aplikanata, kako bi se kvalitetnije odgovorilo potrebama privrednika i obrtnika.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-30.06.2021. godine, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2021. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine, u odnosu na izvršene rashode i izdatke, evidentno je da je Budžet TK u ovom izvještajnom periodu ostvario pozitivan ukupan finansijski rezultat. Ipak treba imati u vidu da brojni programi Vlade i ministarstava dolaze na realizaciju tek u trećem i četvrtom godišnjem kvartalu, tako da su trenutni pokazatelji, iako ohrabrujući i značajnim dijelom uzrokovani pozitivnim finansijskm kretanjima i povećanjem prihoda od direktnih i indirektnih poreza, ipak relativnog karaktera.
Kada je u pitanju realizacija sredstava sa pozicije Tekuća rezerva, Vlada je u prvom polugodištu odobrila tek 10,2% od ukupno planiranih sredstava.
Na današnjoj sjednici Vlada nije prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za prvih šest mjeseci ove godine.
Danas donesenim Zaključkom Vlada je podržala Izjašnjenje Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju u vezi sa Zahtjevom Admira Čavalića iz Tuzle za zaštitu prava.
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dopunila Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona, čime su u Listu uvršteni zaštićeni nazivi za lijekove koji već generički postoje na listi lijekova.

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji.

Zbog neophodnosti smještaja arhivske građe, Vlada je danas dala saglasnost na tekst Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji će biti zaključen između Ministarstva za boračka pitanja i Doo „SINGRADNJA" - inžinjering Tuzla.

Zbog neophodnosti nabavke opreme, te imajući u vidu da je kroz proces ranije odobrene nabavke postignuta niža cijena od prvobitno planirane, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu finansija za prijem dva državna službenika, budžetskog inspektora i stručnog savjetnika za operativno planiranje i jednog namještenika, višeg referenta za obračun plaća. Također, saglasnost je dana Općinskom sudu u Tuzli za prijem pet namještenika, viših referenata za operativno-tehničke poslove (daktilograf), Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kanton za prijem dva namještenika, viši referent – daktilograf i spremačica radnog prostora, Općinskom sudu u Gračanici za prijem državnog službenika stručnog saradnika – administratora, Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći za prijem državnog službenika stručnog savjetnika za krivični postupak, u radni odnos na neodređeno vrijeme

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., te na lični zahtjev razriješila predsjednika privremenog Školskog odbora JU OŠ „Doborovci" Doborovci, Gračanica.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15