Održana 42. redovna sjednica Vlade TK

Produženje roka za izdavanje oružnih listova
U cilju otklanjanja posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19, zbog koje je veliki broj građana bio opravdano spriječen da blagovremeno podnese zahtjev za produženje isprava o oružju, Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji.

VLADA 29 09 2021Shodno predloženom nacrtu izmjena Zakona osobe koje u trenutku stupanja na snagu ovog zakona imaju oružni list za držanje i nošenje oružja, a čiji rok važenja je istekao, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje oružnog lista u skladu sa novim zakonom najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakon, a izuzev imalaca oružja čije je oružje oduzeto, uništeno ili prodato.

Obim industrijske proizvodnje u TK u 2020. godini manji za 2,6% u odnosu na 2019., zaposlenost na približno istom nivou
Danas je Vlada prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Obim industrijske proizvodnje u našem kantonu je u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu manji za 2,6%. Većina djelatnosti je zabilježila pad obima oko 10%. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH u Tuzlanskom kantonu je, prema prebivalištu osiguranika, bilo 101.319 zaposlenih osoba. Nema značajnih odstupanja u ukupnom broju zaposlenih, iako je u jednom momentu, na vrhuncu pandemije "COVID-19" tj. lockdowna u našoj privredi došlo do otpuštanja oko 6.000 ljudi. Prema izvještajima za 2020. godinu privredna društva su ostvarili smanjenje ukupnog prihoda u vrijednosti od 5% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kao i smanjene broja zaposlenih od 4%. Najveću dobit u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini, ostvarila je kompanija „Sisecam Soda" d.d. Lukavac, od 26.637.618,00 KM. Najveći promet u Tuzlanskom kantonu 2020. godini, su ostvarili Termoelektrana "Tuzla" Tuzla, sa prihodom od 327.476.490,00 KM i "GIKIL" d.o.o. Lukavac sa prihodom od 233.170.569,00 KM. Posmatrano po strukturi privrede ukupni prihodi hemijske industrije za izvještajni period smanjeni su cca 16 %. U većini preduzeća blago je smanjen broja zaposlenih od cca 2 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a sva obrađena privredna društva su ostvarila dobit u poslovanju. Ukupni prihodi metaloprerađivačke i elektro industrije u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu su smanjeni za cca 7%. Ukupna zaposlenost u 2020. godini u svim industrijama iznosila je 1.276 radnika, što je u odnosu na zaposlenih u 2019. godini smanjenje za 5%. Ukupan prihod svih posmatranih preduzeća obućarske i tekstilne industrije za izvještajni period smanjeni su cca 13 %. Ukupna zaposlenost je ostala na istom nivou. Ukupni prihodi industrija građevinskog materijala i građevinarstva za izvještajni period su manji za cca 2 %. Broj zaposlenih u ovoj grani je 658 radnika u 2020. godini što je smanjenje za cca 1% u odnosu na 2019. godinu. Sva obrađena privredna društva su ostvarila dobit u poslovanju. Ukupni prihod elektroenergetskom sektoru je povečan u TE Tuzla dok je u JP Elektrodistribucija podružnica Tuzla ostao na istom nivou. Ukupni prihodi u energetskom sektoru za izvještajni period su povećani za 15 %. Zaposlenost u energetskom sektoru je smanjena za cca 3% u odnosu na 2019. godinu. Ukupni prihod u rudarskom sektoru za izvještajni period je smanjen za cca 3 % u odnosu na 2019. godinu. Zaposlenost je smanjena za cca 3% u odnosu na 2019. godinu.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za august 2021. godine. Tokom augusta službenici policije su pronašli i evidentirali 113 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na juli, kada je evidentirano njih 315, radi se o značajnom smanjenju evidentiranih migranata za 202 migranta. U poređenju sa augustom prošle godine, kada je evidentirano 2.699 migranta, ovogodišnji august zabilježio je značajno smanjenje. Tokom augusta ove godine najveći broj migranata evidentiran je iz Pakistana (55), Afganistana (21), Maroka (14), Alžira (12), Libije (5), Tunisa i Indije po 2, te Jemena i Gane po 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 7 sigurnosno interesantnih događaja u kojem su učestvovali migranti, a dva od tih događaja su evidentirani kao krivična djela nanošenje lakih tjelesnih povreda i krađe.

Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Tuzlanskog kantona, a koji se odnosi na provedbu projekta „COVID-19 – Podrška zdravstvenom sistemu", Cilj ovog sporazuma je uvećanje raspoloživih sredstava projekta nabavke i isporuke dijagnostičke opreme (mamograf i RTG uređaj), za potrebe zdravstvenih ustanova Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

Vlada je danas usvojila Plan jesenje sjetve za područje našeg kantona za 2021. godinu. Plan je sačinjen je na osnovu općinskih/gradskih planova jesenje sjetve, a njime je predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 8.100 ha. Posmatrajući strukturu žitaricama se planira zasijati 5.774 ha što je 71,29% ukupnog plana sjetve, a više je za 68 ha odnosno za 1,19 % u odnosu na sjetvu 2020. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.852 ha, što je 47,56% od ukupnog plana, a to je, više u odnosu na prošlogodišnju sjetvu za 42 ha odnosno za 1,10 %. Plan sjetve povrća je 623 ha što je za 28,1 ha više nego prošle godine. Krmnim biljem planirano je zasijati 1.688 ha i to je za 81 ha odnosno 5,04%, više nego 2020. godine. Na području općina Banovići, Doboj Istok, Kalesija, Lukavac i Teočak i gradova Srebrenik, Tuzla i Živinice u odnosu na prošlogodišnju sjetvu, planirana jesenja sjetva je na nešto većim sjetvenim površinama. Povećanje sjetvenih površina se kretalo od 2,8% na području grada Živinice do 40,28% na području Teočaka. U ostalim općinama i gradovima planirana jesenja sjetva je nešto manja u odnosu na prošlu godinu.

Vlada je danas dala saglasnost na odobrenje Plana novčanih tokova za IV kvartal tekuće godine. Ukupno procijenjeni prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2021. godine iznose 93.481.600,00 KM. Odbor za likvidnost je utvrdio da ukupni rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava, u skladu sa usvojenim Budžetom za 2021. godinu po podnesenim zahtjevima budžetskih korisnika, a za navedeni period iznose 86.443.002,12 KM.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona u kojoj stoji da u institucijama Tuzlanskog kantona nije bilo vođenja disciplinskih postupaka, niti je bilo prijave mobinga od strane zaposlenih.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila iznos od 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici. Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja navedenih studenata vršit će se za period od 15. septembra tekuće godine do 15. jula 2022. godine. Za ove namjene Vlada je planirala 207.220,00 KM u 2021. godini.

Također, Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Kako je Odlukom Senata utvrđeno da će se na Pravnom fakultetu vršiti upis kandidata u statusu vanrednog studenta, to se ukazala potreba da se Odluka Upravnog odbora o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini harmonizira sa navedenom Odlukom Senata.

Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje dijelova transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. U svrhu realizacije projekta „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina/IQPharm", JU Univerzitet u Tuzli 87.034,43 KM je dodijelio Univerzitet u Sarajevu. Također, JU Univerzitet u Tuzli je, u svrhu realizacije projekta „INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans"- INTERBA, 62.587,00 KM dodijelio Univerzitet u Tirani. U svrhu sufinansiranja aktivnosti iz projekta „Tradicionalna međunarodna pozorišna revija" Tuzlanski pozorišni dani 2021., JU Narodno pozorište Tuzla 16.000,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo kulture i sporta Sarajevo. Također, Pozorištu je za finansiranje izvođenja predstave „Kreketanje", 3.000,00 KM dodijelio turistički ured „Turističke zajednice Grada Tuzla". U svrhu nabavke računarske i informatičke opreme, te kancelarijskog namještaja za Općinski sud u Srebreniku 20.000,00 KM je dodijelio Grad Srebrenik.

Vlada je danas odobrila 22.000,00 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Zbog nedovoljnog broja pristiglih kvalifikovanih prijava, Vlada je danas donijela odluku o poništenju Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, te raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli kojom je prihvaćen prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za tjelesni odgoj i sport za upis četiri kandidata preko broja kandidata utvrđenog Planom upisa za akademsku 2021/22. godinu, u statusu vanrednog studenta, a koji su ispunili formalni uslov za upis na studijski program „Edukacija trenera u sportu-Sportski trener" i koji su rangirani na Konačnoj rang-listi kandidata.

Također, Vlada je dala i saglasnost JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, za osnivanje i rad Odjeljenja za radno osposobljavanje osoba koje su završile srednje obrazovanje do osnivanja Radnog centra, a najdalje do završetka prvog polugodišta školske 2021/22. godine.

Vlada je utvrdila i osnovice za obračun plaća, kao i visine naknade za ishranu uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknada za ishranu za septembar 2021. godine.

Vlada je danas dala saglasnosti za prijem stručnog savjetnika za ekonomsko - finansijske poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, stručnog saradnika za orijentalno i nematerijalno naslijeđe u Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na neodređeno vrijeme i pomoćnika direktora za pravnu pomoć maloljetnicima u Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći na neodređeno vrijeme. Također saglasnost je data i za prijem kuhara u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme najduže do 120 dana.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, te Upravni odbor JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona na period najduže do 90 dana. Također, imenovani su upravni odbori Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla i Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona na period od četiri godine. Osim navedenog imenovano je i više školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15