Održana 47. redovna sjednica Vlade TK

Podrška projektima vjerskih zajednica
Vlada je danas donijela Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama za 2021. godinu. Ovim programom, prema ranije utvrđenim kriterijima definirana je raspodjela ukupno 250.000 KM.


Od ukupno planiranog iznosa 130.000 KM planirano je Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvo tuzlansko Tuzla, 65.000 Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština tuzlanska u Tuzli, a 55.000 KM Katoličkoj crkvi za franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla" Tuzli. Sredstva su planirana za programske aktivnosti vjerskih zajednica, za izgradnju, za sanaciju i rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo. Kriteriji na osnovu kojih je izvršena raspodjela sredstava su: kvalitet i kompletnost programa, uključenost više sufinansijera, broj korisničkih naselja koja gravitiraju subjektu i broj neposrednih korisničkih domaćinstava.

Poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja TK dobilo pozitivnu ocjenu revizije
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je upoznata sa Izvještajem o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, kao i Programom mjera na otklanjanju nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, te traži od menadžmenta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da o realizaciji mjera iz Programa na odgovarajući način informiše Vladu Tuzlanskog kantona. Kako stoji u Izvještaju, poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2020. godini, revizori Ureda su ocijenili pozitivno, kako u smislu istinite i fer prezentacije finansijskih izvještaja u svim materijalnim aspektima, tako i u smislu rada i usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Ovime se Zavod izdvaja kao jedan od rijetkih subjekata javnog sektora u Federaciji i jedini kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja koji je za 2020. godinu dobio obje pozitivne ocjene. Time je zadržao pozitivan trend ocjenjivanja uz smanjenje broja preporuka u odnosu na prethodne izvještaje Ureda. Revizori Ureda su u svom izvještaju dali ukupno 15 preporuka. Sve preporuke su pažljivo analizirane, te je u zakonom predviđenom roku usvojen Program mjera za otklanjanje nedostataka po preporukama Ureda. Potpuna implementacija značajnog broja preporuka zahtijeva aktivnosti sistemskog karaktera, gdje preduslov za ostvarenje što većeg efekta predviđenih mjera i aktivnosti za realizaciju leži u kvalitetu servisa koji se očekuje od institucija i organa sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Za sve preporuke čija potpuna realizacija je u direktnoj nadležnosti Zavoda provedene su odgovarajuće korektivne mjere i dostavljen je izvještaj o realizaciji Uredu. Preporuke čija realizacija je u toku, i dalje će se pratiti i o njihovom statusu će Zavod periodično izvještavati Ured za reviziju, Vladu TK, ostale zainteresovane korisnike i širu javnost.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost za upis jednog kandidata preko broja kandidata utvrđenog Planom upisa za akademsku 2021/22. godinu, u statusu studenta koji se sam finansira. Radi se o studentu koji je ispunio formalni uslov za upis na studijski program „Opći studij medicine" integriranog prvog i drugog ciklusa studija Medicinskog fakulteta Javne ustanove Univerzitet u Tuzli i koji je rangiran na Konačnoj rang-listi kandidata na trećem upisnom roku.

Vlada je dana prihvatila Informaciju o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Također, Vlada je danas donijela Odluku o prijenosu stalnog sredstva, putničkog motornog vozila Škoda Fabia sa Kantonalne direkcije robnih rezervi u trajno vlasništvo JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

Danas je Vlada dala prethodnu saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Hasan Kikić" Gračanica za ustupanje prostorija škole smještenih u objektu „Udružene škole", na besplatno korištenje Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, za potrebe obavljanja poslova Odsjeka za saobraćajnu edukaciju Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Aneksa II Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u Javnom preduzeću za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla koji će se zaključiti između Sindikalne organizacije Javnog preduzeća „Spreča" za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla, Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine kao reprezentativnim sindikatom i JP „Spreča" za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla. Također, saglasnost je data i na tekst tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u Javnom preduzeću za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla koji će se zaključiti između Samostalnog sindikata Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, kao reprezentativnog sindikata i Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, kao poslodavca.

Vlada je utvrdila i osnovice za obračun plaća, kao i visine naknade za ishranu uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknada za ishranu za oktobar 2021. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju, te imenovala više privremenih školski odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona Također, Vlada je imenovala člana Upravnog odbora Javne ustanove "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15