Održana 61. redovna sjednica Vlade TK

Nova naredba Kriznog štaba TK
Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, koje su usklađene sa Naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.

IMG 0382Naredba se primjenjuje od 29.01.2022. godine, a važi do 11.02.2022. godine, osim u slučaju značajnog pogoršanja higijensko - epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona ili u slučaju donošenja drugačijih naredbi od strane Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva.

Pored mjera koje su već prisutne od svih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite zatraženo je da ne vrše upućivanje covid pozitivnih pacijenata na konsultativno specijalističke preglede u UKC Tuzla, osim kod hitnih i životno ugrožavajućih stanja.Također od Zavoda za javno zdravstvo TK traži se da, u skladu sa najnovijim preporukama Kriznog štaba F BiH koje se tiču dužine trajanja izolacije, sačini i domovima zdravlja dostavi uputstvo o postupanju kod covid pozitivnih pacijenata i bliskih kontakata, što će obezbijediti unisono postupanje na području kantona. Pored toga od Ministarstva obrazovanja je zatraženo da, u svijetlu početka nastave u drugom polugodištu, obezbijedi striktno poštivanje svih preporučenih mjera u svim obrazovnim ustanovama na području kantona, te da ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u pojedinim ustanovama, u saradnji sa menadžmentom ustanove, na osnovu zajedničke procjene, a u suradnji sa nadležnom higijensko- epidemiološkom službom, donese odluku o vraćanju na online model nastave u nekom odjeljenju, razredu, ili kompletnoj obrazovnoj ustanovi.

Na snazi i u narednom periodu ostaju sljedeće mjere na području TK:dopušteno je okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru.Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava obavezni fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba. Također, u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH dozvoljava se organiziranje i većih okupljanja pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera i to:ne više od 60 osoba u zatvorenom,ne više od 200 ljudi na otvorenom,uz uvjet da svi sudionici skupa imaju:negativan antigenski ili PCR test, izdan od registrovane ustanove ili laboratorije, starostiu skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ilipotvrdu o prebolovanom COVID-19 starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ilipotvrdu o završenom cijepljenju.Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator skupa. Organizator skupa dužan je prethodno pribaviti saglasnost od Kriznog štaba ministarstva zdravstva.

Dozvoljava se radno vrijeme za sve ugostiteljske i druge objekte u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave o radnom vremenu.Nakon 20.00 sati isti su dužni obezbijediti da svi gosti u objektu moraju posjedovatijedno od sljedećeg:negativan antigenski ili PCR test, izdan od registrovane ustanove ili laboratorije, starostiu skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ili - potvrdu o prebolovanom Covid-19, starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba FBiH ili potvrdu o završenom cijepljenju. U periodu do 20.00 h objekti su dužni da se pridržavaju odredbi tačaka l. i 2. Naredbe.Neophodno je da navedeni uslovi ulaska i boravka u objektima, budu istaknuti na vidno mjesto na ulazu u objekat.

U veletrgovinama i supermarketima se ograničava broj kupaca prema sljedećim kriterijima:definira se prostor od 10m2 prodajnog objekta po potrošaču,bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača.

Od svih poslovnih subjekata, koji tokom realizacije svojih aktivnosti podrazumjevaju istovremeni boravak većeg broja osoba u zatvorenom prostoru (tržni centri, trgovine, kina, prostorije javnih institucija, restorani, drugi ugostiteljski objekti, itd.) traži se prisustvo Covid redara na ulazu u objekte, koji bi vršili kontrolu sprovođenja važećih naredbi i preporuka.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se da, u skladu sa svojim nadležnostima, vrše pojačan nadzor u smislu kontrole poštovanja važećih epidemioloških mjera i donesenih naredbi.

Također je zabranjena organizacija svih vrsta izleta i ekskurzija u školama i fakultetima kao i prisustvo roditelja/staratelja unutar svih predškolskih ustanova na području TK. Obavezna je trijaža djece pri ulazu u iste u smislu postojanja simptoma oboljenja.

Usvojene su i naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje će biti na snazi u periodu važenja ove Naredbe, osim onih odredbi koje su obuhvaćene ovom Naredbom, te važe za područje Tuzlanskog kantona.

Veliko opterećenje na nivou primarne zdravstvene zaštite

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o epidemiološkoj situaciji na području TK u periodu od 01.11.2021. godine do 23.01.2022. godine. U tom periodu za obradu PCR metodom prikupljeno je 37.587 uzoraka od čega je kod 11.010 uzoraka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus. Prema izvještaju, proces vakcinacije napreduje veoma sporo, naročito kada je u pitanju vakcinacija prvom dozom vakcine.Na području TK do sada je aplicirano 258.781 doza vakcine, od čega je 124.811 osoba vakcinisano prvom dozom vakcine, 118.641 osoba vakcinisana sa obje doze vakcine protiv COVID-19, dok je 15.329 osoba primilo i treću dozu.Sve vrste pristiglih vakcina kontinuirano se distibuiraju prema zdravstvenim ustanovama u skladu sa njihovim iskazanim zahtjevima te se proces vakcinacije stanovnika protiv COVID-19 odvija kontinuirano.Iako stanovnici TK na raspolaganju imaju dovoljan broj vakcina protiv COVID-19, zainteresiranost za vakcinaciju je nedovoljna.Na sedmičnom nivou se prosječno odbaci između 150 do 200 doza vakcina, što je prvenstveno uslovljeno istekom vremena od momenta otvaranja bočica i slabom posjećenošću punktovima za vakcinaciju, s obzirom na to da se radi o multidoznim bočicama vakcina. Dodatni problem, u situaciji kada među oboljelim slučajevima dominira omikron varijanta korona virusa čija karakteristika je brzo širenje, jeste i veliki broj zaraženih među zdravstvenim osobljem zdravstvenih ustanova. Nakon novembarskog skoka broja zaraženih i usložnjavanja epidemiološke situacije početkom ovog mjeseca, decembar donosi blagi pad broja zaraženih. Sa dolaskom praznika i popuštanjem skoro svih mjera i ograničenja, u januaru je zabilježen nagli skok broja zaraženih, što je vjerovatno i posljedica bržeg širenja omikron varijante korona virusa. Pozitivnost uzoraka na SARS-CoV-2 virus najčešće je evidentirana u grupi stanovništva starosti 25 do 49 godina, 42 %, dok je po učestalosti pozitivnosti sljedeća skupina od 50 do 64 godine, 25 %.U odnosu na dob i učestalost pozitivnih rezultata testiranja zaključuje se da se radi o radno aktivnoj i mobilnoj populaciji.U izvještajnom periodu 1.004 osobe su zahtijevale bolničko liječenje. Broj osoba oboljelih od COVID-a koje su zahtjevale bolničko liječenje od druge polovine novembra bilježi blagi pad, sa izuzetnim skokom u trećoj sedmici januara.Tokom izvještajnog perioda kod 375 osoba je evidentiran smrtni ishod.Na osnovu dostavljenih podataka od strane JZU UKC Tuzla 90% umrlih nisu bili vakcinisani. Prisustvo više hroničnih bolesti je također jedan od faktora koji direktno utiče na smrtni ishod.Smrtni ishod je u 81% slučajeva registriran u dobnoj skupini starijih od 65 godina. U pogledu spolne strukture, smrtni ishod je u nešto većem procentu registriran kod osoba ženskog spola, 51%.

Ostale odluke

Vlada TK prihvatila je Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača i ispitivača u 2021. godini. Na sedam ispitnih mjesta (Banovići, Gračanice, Gradačac, Lukavac, Živinice, Srebrenik i Tuzla) na ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja testirano je ukupno 8.929 kandidata, od čega je 6.811 kandidata položilo a 2118 kandidata nije položilo ispit (neki od njih više puta su polagali ispit). Prosječna prolaznost na ispistu iz poznavanja propisa u izvještajnom periodu iznosila je 76% što je 4% manje u odnosu na 2020. godinu. Ispitu iz poznavanja pružanja prve pomoći pristupilo je 7088 kandidata. Broj kandidata koji su položili ispit iz poznavanja saobraćajnih propisa veći je za oko 1% u odnosu na '20. godinu. U istom periodu na 10 ispitnih mjesta na području TK na ispitu iz upravljanja motornim vozilom provedeno je ukupno 10.760 ispita od čega su na 8.693 ispita kandidati ocijenjeni ocjenom „položio" a 2.067 njih nije dobilo prolaznu ocjenu. Prosječna prolaznost na ispitu upravljanja motornim vozilom je iznosila 81%. Što je za 5% više nego prethodne godine.

Vlada je usvojila Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za decembar 2021. godine. Policijskislužbenici Uprave policije pronašli su i evidentirali 27 migranata koji kod sebe nisu imaliidentifikacione dokumenate (pasoš ili karton tražitelja azila) ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil s dokazorn o prijavi adrese boravka. U novembru 2021.godine kada jeevidentirano 32 migranta. Prema državi porijekla pronađenih miganata policijski službenici Uprave policije su na osnovu podataka koje o sebi daju migranti došli do saznanja da najviše migranata dolazi iz Afganistana12, Maroka 8, Pakistana 3, Gvineje 2, te Alžira i Ruande po jedan migrant.

Vlada TK prihvatila je Plan rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu. U godišnjem planu rada Kantonalne uprave civilne zastite akcenat je dat na održivoupravljanje rizicima od prirodnih idrugih nesreća u općinama/gradovima na području Tuzlanskog kantona u cjelini provođenjem mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja.Taj program će se realizovati kroz: jačanje kapaciteta općina i gradova za pružanje odgovora na prirodne i druge nesreće te ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica prirodnih i drugihnesreća, jačanje kantonalnih struktura civilne zaštite i obavljanje poslova iz nadležnosti KUCZ.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2021. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka do kojih će se odobriti operativni planovi budžetskih korisnika za navedeni period. Dokumentom je zaduženo Ministarstvo finansija da poveća alokaciju sredstava korisnicima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.03.2022. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona na ekonomskom kodu - tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2022. godinu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja TK o davanju saglasnosti za povećanje naknade za rad vanjskim saradnicima.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanjepredsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskogkantona zbog tehničke greške.

Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram - beg" u Tuzli zaprijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radnom mjestu „Bibliotekar".

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dopuni odluke od 18.01.2022. godine kojom je Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak data saglasnost za prijem jednog državnog službenika na neodređeno vrijeme na poziciju Stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove -1 izvršilac.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15