INFORMACIJA SA 13. VANREDNE SJEDNICE VLADE TK

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA TK ZA 2014.

 

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Budžeta TK za 2014. godinu. Ukupna planirana sredstva za 2014. su 386 miliona KM a budžet podrazumijeva i dodatni iznos sredstava za pokriće procijenjenog akumuliranog deficita sa 31. 12. 2013. u visini od 109 miliona KM. Najveći dio povećanja rashoda i izdataka u prijedlogu Budžeta TK za 2014. u odnosu na nacrt nastao je na osnovu prenesenih i neutrošenih sredstava kamate od Elektroprivrede po osnovu presude Osnovnog sauda u Tuzli u visni od nepunih 7 miliona KM. Pored toga u Budžet TK uvršteno je i 1.655.000.00 KM troškova za čuvarsku službu kako to nalaže Zakon o šumama te više od milion maraka procjene kamate na pokrenutu proceduru dugoročnog kreditnog zaduženja TK.

Opširnije...

INFORMACIJA SA 12. VANREDNE SJEDNICE VLADE TK

KORAK KA SKRAĆENJU ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA

 

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Odluku o dopunskim pravilima upravnog postupka koje vode organi uprave TK. Odlukom se bliže uređuju dopunska pravila postupanja, način rada, međusobna saradnja kantonalnih ministarstava i drugih organa uprave TK, rokovi za postupanje, kao i druga pitanja od značaja za provođenje upravnih postupaka koje vode organi uprave po zahtjevu stranke.

Opširnije...

INFORMACIJA SA 13. SJEDNICE VLADE TK

ŠANSA ZA MLADE PODUZETNIČKOG DUHA

 Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program „Business start up fond za mlade sa područja TK". Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kreiralo je prijedlog programa čiju ciljnu grupu čini 100 mladih ljudi starosti od 18-35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti biznis i trebaju podršku u tom procesu. Od tog broja njih najmanje 30 imat će priliku da koriste kreditna sredstva za pokretanje obrta ili preduzeća uz garanciju - kolateral od 100 % iznosa kredita i u potpunosti subvencioniranu kamatnu stopu.

Opširnije...

ODRŽANA 11. VANDREDNA SJEDNICA VLADE TK

UTVRĐEN NACRT BUDŽETA TK ZA 2014.

 

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Budžeta TK za 2014. godinu koji iznosi ukupno 364.078.388,14 KM. Od toga je gotovo 303 miliona plan budžetskih sredstava a skoro 61,5 miliona plan po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija za sljedeću godinu. Razvojni programi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 25 miliona KM. U Budžetu su planirani i primici od domaćeg zaduživanja namijenjeni za pokriće akumuliranog deficita sa 31. 12. 2013. Nacrtom Budžeta TK za 2014. plaće i naknade budžetskih korisnika ostaju nepromijenjene. Na nivou 2013. ostaju i davanja iz oblasti socijalne, boračko-invalidske zaštite kao i podrška poljoprivrednoj proizvodnji, privrednim subjektima sa većinskim državnim kapitalom. Značajno je istaknuti da se i u ovoj godini planira realizacija sredstava za izgradnju i osnivanje centra za autizam Tuzlanskog kantona u iznosu od 200 000 KM.

Opširnije...

ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK

SIGURNOST NA PODRUČJU TK ZADOVOLJAVAJUĆA

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za period januar – juni 2013. godine. Prema informaciji na području Kantona evidentirano je manje krivičnih djela za 1,17% u odnosu na isti period prošle godine. Intenzivirane su preventivne i represivne mjere i aktivnosti na suzbijanju, sprječavanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta, a posebno u oblasti imovinskih delikata, borbe protiv narkomanije, maloljetničke delikvencije, privrednog i drugih oblika organizovanog kriminala.

Opširnije...

ODRŽANA 10.VANDREDNA SJEDNICA VLADE TK

VLADA TK IZNIJELA MIŠLJENJE O DVA ZAKONSKA PROJEKTA

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici prihvatila je izjašnjenje Ministarstva prostornog uređenja na dostavljene amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i amandmane na ovaj prijedlog Zakona. Između ostalog radi se o izmjenama kojim resorno ministarstvo želi uvesti red u oblast građenja. Resorni ministar će u ime Vlade Kantona ove dokumente prezentovati na sjednici Skupštine TK.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna