Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 46. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

26.01.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 44. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla"

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o kupovini robe za robne rezerve (3 Odluke);
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u Javnoj ustanovi Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu sa pozicije „Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

7. Razmatranje Informacije o toku pripreme prijedloga JPP projekta „Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

8. Razmatranje Informacije o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača i ispitivača u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" - namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja;
Obrađivač: Ured Vlade

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

 

PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić