Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

O VLADI


VLADA TUZLANSKOG KANTONA

 Vlada je nadležna za:

 

a) provedbu kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona, drugih propisa i odluka i zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona;

b) imenovanje Kantonalnog pravobranitelja i zamjenika Kantonalnog pravobranitelja;

c) izvršavanje odluka sudova;

d) obavljanje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti;

e) pripremu prijedloga proračuna;

f) osiguranje suradnje izme|u Vlade i ombudsmena;

g) stvaranje uvjeta za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i poduzimanje mjera u slučajevima njihovog kršenja;

h) nadzor nad kantonalnom policijom;

i) osiguranje da kantonalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine;

j) zalaganje za proporcionalnu zastupljenost pripadnika konstitutivnih naroda u kantonalnim organima uprave;

k) staranje o ostvarivanju suradnje sa izvršnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama;

l) izvršenje ovlašćenja i obveza po osnovu državnog kapitala u poduzećima, koja imaju cjelovito ili pretežito državni kapital, a nisu na listi poduzeća prema kojima po tom temelju ovlašćenja i obveze obavljaju organi Federacije Bosne i Hercegovine te, s tim u svezi, imenuje i razrješava članove upravnog odbora, i daje suglasnost na imenovanje ravnatelja tih poduzeća, sukladno zakonu i drugim propisima;

m) rješavanje o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja kantonalnih organa uprave i ustanova donesenih na temelju zakona i drugih propisa Kantona, i n) obavljanje drugih nadležnosti utvr|enih Ustavom Kantona i drugim propisima.

Najave