Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

INTERREG IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020


„Inovativnim umom do ICT pametnih škola" ili skraćeno „Pametne škole 2" naziv je 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta. Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. i pripada projektima prioritetne ose "Zaštita okoliša i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti". Projekat će doprinijeti ostvarivanju održivog i ugljen-neutralnog energetskog sistema u projektnoj regiji. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima: Tuzlanski kanton i Brodsko-posavska županija.

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta Inovativnim umom do pametnih
ICT škola
Akronim projekta Pametne škole 2
Vodeći partner Centar za razvoj i podršku Tuzla
Projektni partneri

Tuzlanski kanton

Brodsko-posavska županija
Početak
implementacije
projekta
15.10.2020.
Završetak
implementacije
projekta
14.01.2023.

Ukupni budžet
projekta

1.885.805,07 €
Ukupan iznos
sufinansiranja

1.577.434,30 €

(85% iznos iz INTERREG IPA CBC
programa prekogranične suradnje
Hrvatska –Bosna i Hercegovina –
Crna Gora 2014.-2020.)

 

Glavne aktivnosti kojima će se projekat baviti u periodu od 27 mjeseci su:

 1. Energetska obnova 33 školska objekta u projektnom području: Ova aktivnost podrazumijeva ugradnju novih postrojenja za proizvodnju obnovljive energije, ukupne snage 4,5 MW, u 33 osnovne i srednje škole u projektnom području i njihovu energetsku rekonstrukciju. U 18 škola u Tuzlanskom kantonu, peći na fosilna goriva biće zamijenjena pećima na drvnu biomasu/pelet, dok će na 15 školskih objekata u Brodsko-posavskoj županiji biti instalirani solarni fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije.
2. Učenje o energetskoj efikasnosti u školama: Zabavna prekogranična edukacija za učenike TK i BPŽ škola u identificiranju i borbi protiv "Energetskih vampira" – u okviru projekta učenici srednjih i osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu i Brodsko posavskoj županiji imat će priliku da, putem inovativnih edukativnih metoda, prošire svoje znanje o potrošnji energije, energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učenici osnovnih škola će putem interaktivne pozorišne predstave o energetskim vampirima, koju izvode profesionalni glumci, usvojiti nova znanja iz pomenutih oblasti, dok će učenici srednjih škola učestvovati na takmičenju iz oblasti energetske efikasnosti na interaktivnoj e-platformi, igrajući različite kvizove, video igrice i slično.
3. Prekogranično 4-mjesečno takmičenje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije (primjenom ne-investicijskih metoda, tj. promjenom ponašanja), pri čemu će svaka od dvije škole pobjednice (jedna u BPŽ i jedna u TK) kao nagradu dobiti instaliranje centraliziranog sistema upravljanja energijom (CEMS). Predviđeno je da u takmičenju učestvuje oko 100 osnovnih i srednjih škola, odnosno više od 40.000 učenika.
4. Dva 4-dnevna seminara za obuku energetskih menadžera za ključne uposlenike 33 škola koje će biti energetski obnovljene, oba sa prekograničnim učešćem (jedan u Tuzli, jedan u Slavonskom Brodu).

 

Projekat je sufinansiran  sredstvima EFRR i IPA 2 fondova
Evropske unije.

Ovaj projektni ugao je proizveden uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ovog projektnog ugla isključiva je odgovornost Tuzlanskog kantona i 
ni na koji način se ne može uzeti da odražava stavove Evropske unije

VIŠE INFOMACIJA O INTERREG HR-BA-ME PROGRAMU MOŽETE POGLEDATI NA
SLJEDEĆEM LINKU: http://interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ 

Najave