Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 48. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

13.02.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 45. i 46. redovne i 33. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja sredstava sa potrošačke jedinice – nabavka stalnih sredstava u obliku prava;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. a) Razmatratranje i utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije tekuća rezerva;
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ured premijera

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos u Kantonalni sud u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

 

PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić