Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

J A V N I P O Z I V za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' za 2024. godinu

23.05.2024

Broj: 09/1 -32-011819/24

Tuzla, 09. 05. 2024. godine   

 

Na osnovu člana 16. i 19. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 2/06 i 15/11), tačke X stav 1. Programa o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-32-4185/24  od 12. 03. 2024. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e:

 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije

''Podrška povratku prognanih lica'' za 2024. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 23, glava 04, potrošačko mjesto 0001 ''Podrška povratku prognanih lica'' u Budžetu TK-a za 2024. godinu.

 

II  NAZIV PROJEKTA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI

Sredstva predviđena za „Subvenciju doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika“ u povratničkim opštinama Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu gdje je aktivan manjinski povratak će realizovati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratka TK-a u iznosu od 300.000,00 KM (slovima: tristotinehiljada KM), a dodjeljivat će se privatnim poduzećima i obrtnicima u vidu bespovratnih sredstava za sufinansiranje zapošljavanja povratnika.

Obaveza podnosioca prijave je da povratnika/povratnike zaposli najmanje na period od 12 do 24 mjeseca. Sredstva za zapošljavanje jednog povratnika iznose do 7.200,00 KM. Maksimalan broj povratnika koje pravno lice može zaposliti, a za koje će Ministarstvo dodijeliti sredstva je 5 (pet).

Dodijeljena sredstva poslodavcu ne ograničavaju mogućnost poslodavca da može uplatiti veći iznos poreza i doprinosa uposlenika po osnovu većih plaća.

Sa odabranim korisnicima Ministarstvo će potpisati pojedinačne ugovore, u kojem će biti naveden iznos sredstava, namjena i rok za pravdanje.

 

Pravo učešća imaju pravna lica koja ispunjavaju opće uslove:

 • pravo učešća imaju pravna lica (privatna poduzeća i obrtnici) koja imaju registrovanu poslovnu djelatnost kod nadležnog organa, koja imaju sjedište, djeluju i rade na području općina/gradova Republike Srpske: Doboj, Modriča, Vukosavlje, Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Zvornik, Šekovići, Osmaci, Milići, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica, a žele primiti u radni odnos određen broj nezaposlenih osoba sa statusom povratnika,
 • da su u pitanju pravna lica koja redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
 • da povratnik koji će se primiti u radni odnos mora biti nezaposleno lice prijavljeno na evidenciji biroa za zapošljavanje najmanje 3 mjeseca unazad računajući od dana objave javnog poziva.

Potrebna dokumentacija:

 • prijava za učešće na javnom pozivu popunjena od strane podnosioca,
 • rješenje o upisu u Sudski registar –rješenje o registraciji (original ili ovjerena kopija),
 • uvjerenja od nadležne poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima koje ne može biti starije od mjesec dana (original ili ovjerena kopija). Izmireni porezi i doprinosi ne smiju biti stariji od 2 (dva) mjeseca od dana prijave na javni poziv,
 • broj transakcijskog računa otvoren kod poslovne banke,
 • spisak zaposlenih lica (listu osiguranih lica za obveznika) u periodu zadnja 3 mjeseca, izdat i ovjeren od strane nadležne poreske uprave,
 • predugovor potpisan sa nezaposlenim licem – povratnikom,
 • potvrda sa biroa za zapošljavanje da se povratnik nalazi na evidenciji biroa za zapošljavanje,
 • potvrda nadležnog organa za lice koje se zapošljava da je povratnik i
 • bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu (original ili ovjerena kopija).

 

Nakon odabira korisnika donacija, aplikant je obavezan dostaviti garancija banke za odobrena sredstva za korisnike sa kojima će se potpisati ugovor.

 

Izbor korisnika pomoći će se vršiti putem kriterija za ocjenjivanje.

 

Posebni kriteriji za ocijenjivanje korisnika:

 • broj povratnika koji će se zaposliti,
 • vrijeme provedeno na birou,
 • pripadnost nekoj od socijalnih kategorija,
 • vrsta djelatnosti koju obavlja podnosilac prijave i
 • vremenski period na koji će se zaposliti povratnici.

 

III  SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Prijave koje ne sadrže dokumentaciju koja je tražena javnim pozivom, bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije za izbor korisnika sredstava. Sva priložena dokumenta moraju biti izdata od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa BiH. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

 

IV  KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Komisiju za izbor korisnika sredstava imenuje ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK koja će sve prijave ocijenjivati u skladu sa „Kriterijima za ocijenjivanje korisnika“.

 

NAČIN PREUZIMANJA PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Potrebni obrazac za prijavu se može preuzeti u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u Tuzli, ulica Fra Grge Martića br. 8,  svakim radnim danom u vremenu od 8-15 sati, u općinama/gradovima povratka ili elektronskim putem na web stranici Vlade TK (www.vladatk.kim.ba).

 

VI  NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Fra Grge Martića br.8, 75000 Tuzla, prijava na JAVNI POZIV sa naznakom: Ne otvarati – prijava po Javnom pozivu za subvenciju doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika.  Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti razmatrane.

Rezultati bodovanja i imena odabranih korisnika objavit će se na oglasnim tablama nadležnih općinskih/opštinskih/gradskih službi, oglasnoj tabli Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kao i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. 

U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavit će se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, a što će biti navedeno i u pojedinačnim ugovorima zaključenim između Ministarstva i pravnih lica.

Sve informacije se mogu dobiti na kontakt br. tel.: 035/283-553,  ili neposredno u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ul. Fra Grge Martića br. 8, 75000 Tuzla.

 

VII  OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prijava čije prijave budu odabrane, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona će potpisati Ugovor o implementaciji finansijskih sredstava, kojim će se definirati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

 

Odredbe Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' br. 2/06 i 15/11):

Član 28. ''Korisnici koji dobiju pomoć na temelju netačnih podataka ili lažnih izjava, ili usmjere pomoć u nenamjenske svrhe, obavezni su  Ministarstvu dati nadoknadu u iznosu pogrešno upotrijebljene ili pogrešno dodijeljene pomoći ili da vrate svu pomoć koju su dobili putem Ministarstva.''

Član 32. ''Novčanom kaznom od 500 do 1000 KM kaznit će se za prekršaj korisnik koji dobije pomoć na osnovu netačnih podataka ili lažnih izjava, ili usmjeri pomoć u nenamijenjene svrhe (član 28.).''

 

 

                                       

  M I N I S T A R

 

                  Fadil Alić

Prijava za Preduzeća 24.