Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

J A V N I P O Z I V za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' za 2024. godinu

23.05.2024

Broj: 09/1 -32-011817/24

Tuzla, 09. 05. 2024. godine   

 

Na osnovu člana 16. i 19. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 2/06 i 15/11), tačke VIII stav 1. Programa o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-32-4185/24  od 12. 03. 2024. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e:

 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije

''Podrška povratku prognanih lica'' za 2024. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava za subvencije troškova smještaja studenata sa područja povratničkih općina RS-e utvrđenih u razdjelu 23, glava 04, potrošačko mjesto 0001 ''Podrška povratku prognanih lica'' u Budžetu TK-a za 2024. godinu.

 

II  NAZIV PROJEKTA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI

Sredstva predviđena za „Subvenciju troškova smještaja studenata sa područja povratničkih općina RS-e“ koji potiču sa područja povratničkih opština RS-e (Doboj, Modriča, Vukosavlje, Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Zvornik, Šekovići, Osmaci, Milići, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica) a studiraju na području FBiH, će realizovati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratka TK-a u iznosu od 100.000,00 KM, a dodjeljivat će se studentima povratnicima iz RS-a koji studiraju u FBiH u vidu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova smještaja u studentskim domovima.

Na osnovu Konačne rang liste ministar ća sa kandidatima zaključiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Iznos sredstava za potencijalne korisnike će biti dodijeljen do 50% od iznosa koji plaćaju studenti u studentskim domovima, a koji neće prelaziti iznos od 1.500,00 KM za period tekuće studijske godine.

 

Pravo učešća imaju studenti koji ispunjavaju opće uslove:

1.Da je student državljanin Bosne i Hercegovine,

2.Da studira na području FBiH, 

3.Da ima status povratnika, odnosno, da se roditelj nalazi u satusu povratnika,

4.Da je u statusu redovnog studenta prvog ili drugog ciklusa studija Univerziteta u FBiH,

5.Da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija, odnosno, dao uslov za upis u narednu studijsku godinu i

6.Da ima otvoren transakcijski račun banke.

 

Potrebna dokumentacija:

1.Prijava na javni poziv popunjena od strane podnosioca,

2.Uvjerenje o državljanstvu,

3.Uvjerenje da je na Univerzitetu, u tekućoj akademskoj godini, upisao studijsku godinu i da se nalazi u statusu redovnog studenta,

4.Uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena ostvarenom u svim godinama studija koje prethode godini studija upisanoj u akademskoj godini, izdato od strane Univerziteta, ili prosjek za prethodne četiri godine redovnog školovanja-srednja škola,

5.Dokaz da kandidat/roditelj ima status povratnika u lokalnoj zajednici u kojoj ima prebivalište,

6.Dokaz o ostvarenim nagradama na takmičenjima,

7.Kućna lista,

8.Kopija LK i bankovnog transakcijskog računa i

9.Ovjerena izjava da aplikant nije korisnik sredstava po ovom osnovu od drugih organa i institucija vlasti.

10.Potvrda/Uvjerenje od nadležne ustanove u kojoj je student smješten o visini godišnje cijene smještaja.

Izbor korisnika pomoći će se vršiti putem kriterija za ocjenjivanje.

Kriteriji za ocijenjivanje korisnika:

1.Visina prosjeka ocjena ostvarena u prethodim godinama studija, odnosno, prethodne četiri godine redovnog školovanja-srednja škola (student prve godine):

2.Upisana godina studija,

3.Visina prosjeka ocjena ostvarena u svim godinama studija koje prethode godini studija upisanoj u akademskoj godini,

4.Rezultati ostvareni na takmičenjima iz nastavnih predmeta koji se izučavaju ili pripadaju naučnoj oblasti na studijskom programu i

5.Kućna lista-broj članova domaćinstva.

Na osnovu Konačne rang liste ministar ća sa kandidatima zaključiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 

III  SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Prijave koje ne sadrže dokumentaciju koja je tražena javnim pozivom, bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja Komisije za izbor korisnika sredstava. Sva priložena dokumenta moraju biti izdata od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa BiH. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

 

IV  KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Komisiju za izbor korisnika sredstava imenuje ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK koja će sve prijave ocijenjivati u skladu sa „Kriterijima za ocijenjivanje korisnika“.

 

NAČIN PREUZIMANJA PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Potrebni obrazac za prijavu se može preuzeti u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u Tuzli, ulica Fra Grge Martića br. 8,  svakim radnim danom u vremenu od 8-15 sati, u općinama/gradovima povratka ili elektronskim putem na web stranici Vlade TK (www.vladatk.kim.ba).

 

VI  NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Fra Grge Martića br.8, 75000 Tuzla, prijava na JAVNI Konkurs sa naznakom: Ne otvarati – prijava po Javnom konkursu za subvenciju troškova smještaja studenata sa područja

povratničkih općina RS-a. 

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Rok za dostavu prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnim novinama. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti razmatrane.

Rezultati bodovanja i imena odabranih korisnika objavit će se na oglasnim tablama nadležnih općinskih/opštinskih/gradskih službi, oglasnoj tabli Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kao i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. 

U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavit će se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, a što će biti navedeno i u pojedinačnim ugovorima zaključenim između Ministarstva i pravnih lica.

Sve informacije se mogu dobiti na kontakt br. tel.: 035/283-553,  ili neposredno u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ul. Fra Grge Martića br. 8, 75000 Tuzla.

VII  OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prijava čije prijave budu odabrane, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona će potpisati Ugovor o implementaciji finansijskih sredstava, kojim će se definirati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

 

Odredbe Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' br. 2/06 i 15/11):

Član 28. ''Korisnici koji dobiju pomoć na temelju netačnih podataka ili lažnih izjava, ili usmjere pomoć u nenamjenske svrhe, obavezni su  Ministarstvu dati nadoknadu u iznosu pogrešno upotrijebljene ili pogrešno dodijeljene pomoći ili da vrate svu pomoć koju su dobili putem Ministarstva.''

Član 32. ''Novčanom kaznom od 500 do 1000 KM kaznit će se za prekršaj korisnik koji dobije pomoć na osnovu netačnih podataka ili lažnih izjava, ili usmjeri pomoć u nenamijenjene svrhe (član 28.).''

                        

 

  M I N I S T A R

 

                  Fadil Alić

Prijava na JP