Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JU Direkcija regionalnih cesta

Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

15.09.2023

Na osnovu Odluke Vlada Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona potrošačka jedinica 22010001, broj: 02/1-11-17865/23 od 08.08.2023. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK, objavljuje:


J A V N I P O Z I V
za raspodjelu sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

I


Predmet javnog poziva je raspodjela sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona u iznosu od 2.400.000,00 KM koji je odobrila Vlada Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice 22010001 - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), ekonomski kod 615300, subanalitika MA0001, funkcija 0451 – Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva, na transakcijski račun JU Direkcija regionalnih cesta TK (u daljem tekstu: Direkcija), a u skladu sa kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenim u Odluci Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona potrošačka jedinica 22010001, broj: 02/1-11-17865/3 od 08.08.2023. godine (u daljem tekstu: Odluka Vlade Tuzlanskog kantona).


II


Osnovni kriteriji za raspodjelu novčanih sredstava utvrđeni u Odluci Vlade Tuzlanskog kantona su:

  • da vrijednost projekta ne prelazi 15% ukupno odobrenih sredstava od 2.400.000,00 KM (360.000,00 KM)
  • da se projekti odnose na mrežu lokalnih i nerazvrstanih cesta kojima upravlja nadležna jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona,
  • da se radi o projektima sanacije ili rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta,
  • da se uz zahtjev priloži glavni projekat sanacije (rehabilitacije) lokalne/nerazvrstane cesta.

 

IIIPotrebna dokumentacija za podnošenje prijave na javni poziv u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona je:

  • potpisana i ovjerena prijava nadležne lokalne samouprave (grad/ općina) ili mjesna zajednica na čijem području se nalaze lokalne /nerazvrstane ceste (prijava mora sadržavati iznos traženih sredstava koji odgovara dostavljenom Predmjeru i predračunu radova iz glavnog projekta),
  • posjedovni list, kopiju katastarskog plana i zemljišnoknjižni izvadak za predmetnu lokalnu/nerazvrstanu cestu, ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
  • glavni projekat sanacije (rehabilitacije) lokalne/nerazvrstane ceste (u dva printana primjerka sa jednim primjerkom u elektronskoj formi).U slučaju odobravanja projekta mjesne zajednice, isti će biti realizovan uz saglasnost jedinica lokalne samouprave (grad/općina).


IV


Nakon završenog javnog poziva, Direkcija će sačiniti prijedlog Odluke o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona koji su zadovoljili kriterije iz Odluke Vlade Tuzlanskog kantona i dostaviti Ministarstvu zajedno sa pratećom dokumentacijom radi upućivanja na razmatranje Vladi Tuzlanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva, Vlade Tuzlanskog kantona donosi Odluku o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona, koja će biti objavljena na web stranici Vlade Kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona i Direkcije.

Nakon donošenje Odluke o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona, Direkcija će sklopiti sa nadležnom jedinicama lokalne samouprave kao upraviteljima lokalnih i nerazvrstanih cesta sporazum o saradnji u realizaciji projekata.


V


Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava iz tačke I Javnog poziva, a najduže deset dana od dana objavljivanja. Javni poziv će biti objavljen će se na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona i Direkcije. Neblagovremene prijave i prijave koje nisu dostavljene u skladu sa tačkom III javnog poziva neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na javni poziv sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na protokol Direkcije regionalnih cesta TK, u ulici Albina Herljevića broj 43, 75000 Tuzla, kancelarija broj 8 (na spratu) sa naznakom „Prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona- NE OTVARATI “, svakim radnim danom od 7,30 h do 16,00 h.

VI

Direkcija će formirati Komisiju koja će raditi kontinuirano na obradi prijava, provjeri dokumentacije i ispunjavanja kriterija iz tačke II Javnog poziva te ukoliko broj prijava bude premašio raspoloživi iznos sredstava prije isteka roka od deset dana od objavljivanja, Direkcija će zatvoriti javni poziv i obavijestiti o zatvaranju javnog poziva putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona i Direkcije regionalnih cesta TK.Broj: 02-23-242-3/23
Tuzla, 23.08.2023. godine. ___________________

DIREKTOR

Zijad Omerčić, dipl. pravnik

javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta