Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' za 2024. godinu (Preduzeća)

13.05.2024

Na osnovu člana 16. i 19. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 2/06 i 15/11), tačke X stav 1. Programa o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-32-4185/24  od 12. 03. 2024. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e:

 

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica'' za 2024. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 23, glava 04, potrošačko mjesto 0001 ''Podrška povratku prognanih lica'' u Budžetu TK-a za 2024. godinu.

PRILOZI:

  1. Javni poziv
  2. Prijava na Javni poziv