Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim/samofinansirajućim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2023/2024 godini

08.04.2024

Na  osnovu  člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,  drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 17. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija  braniocima Bosne i Hercegovine i djeci branilaca (“Službene novine Tuzlanskog kantona“,broj: 5/24) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: D-15/1-04-008847-24 od 05.04.2024. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

K O N K U R S

za  dodjelu  stipendija redovnim/samofinansirajućim  studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj  2023/2024 godini

 

Lica koja mogu podnijeti prijavu

Pravo na podnošenje prijave po ovom Konkursu ima lice  iz člana 20. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24 u daljem tekstu: Zakon), ukoliko  imaju status redovnog studenta /studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija, kako slijedi:.

 1. dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca,
 2. ratni vojni invalid kojem je to svojstvo utvrđeno rješenjem nadležnog organa, izdatog u skladu sa važećim federalnim propisima iz oblasti boračko -invalidske zaštite,
 3. dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja koji je korisnik prava na mjesečni novčani dodatak, na osnovu konačnog rješenja nadležnog organa, u skladu sa odredbama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica,
 4. demobilisani branilac koji je učestvovao u pripremama za odbranu ili u odbrani Bosne i Hercegovine, od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine, najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da ne postoje okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17“ u daljem tekstu: Federalni zakon),  
 5. dijete ratnog vojnog invalida na redovnom studiranju,
 6. dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja na redovnom studiranju i
 7. dijete demobilisanog branioca na redovnom studiranju.

 

II Uslov za podnošenja prijave

(1)  Pravo na podnošenje prijave po ovom Konkursu ima lice  pod uslovom da:

 1. ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona, osim za povratnike u Republiku Srpsku (u daljem tekstu: RS),
 2. prava iz oblasti boračko invalidske zaštite ostvaruje na području Kantona,
 3. je u tekućoj studijskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija i
 4. je redovan/samofinansirajući student javne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini, prvog ciklusa dodiplomskog studija.

(2) Studij na visokoškolskoj ustanovi, u smislu ove Odluke, obuhvata redovni i samofinansirajući studij prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova.

 

 

III Ograničenje prava na podnošenje prijave

 (1)  Pravo na podnošenje prijave  po ovom Konkursu nema lice koje :

 1. studira na visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu,
 2. ima status studenta-apsolventa,       
 3. studira na privatnom fakultetu,
 4. ima dug po osnovu javnih prihoda, niti lice čiji roditelji/roditelji/staratelji/staratelj/bračni drug imaju dug po osnovu javnih prihoda, izuzev ako  isti imaju prebivalište na području Republike Srpske,
 5. je u tekućoj studijskoj godini, na istom ili drugom fakultetu, ponovo upisao istu godinu studija,
 6. već prima kredit/stipendiju od nekog drugog organa, institucije ili fondacije,
 7. je na vanrednom studiju i
 8. živi u porodičnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od 50,01% prosječene neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), izuzev lica iz tačke V stav (1) tačke tačke a) b) i c)  ovog Konkursa.

 

IV Kriteriji za bodova

(1) Rang lista  se  utvrđuje na osnovu ostvarenog broja bodova  utvrđenog po osnovu sljedećih kriterija:

 1. ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj studijskoj godini,
 2. imovinskog cenzusa,
 3. boračkog statusa,
 4. ratnih priznanja i odlikovanja i

f ) osvojenih nagrada i plaketa.

 

 V Izbor lica bez bodovanja

 • Izuzetno od tačke IV ovog konkursa, pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja ima:
 1. lice u statusu ratnog vojnog invalida,
 2. lice u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,
 3. lice u statusu demobilisanog branioca,
 4. lice sa prosjekom ocjena iznad 9.00 u toku studiranja pod uslovom da članovi porodičnog domaćinstva sa kojima živi lice ne ostvaruju mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od 50,1% prosječene neto plaće ostvarene u Federaciji u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i
 5. lice sa prosjekom ocjena 5.00 u toku školovanja pod uslovom da članovi porodičnog domaćinstva sa kojima živi lice ne ostvaruju mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od 50,1% prosječene neto plaće ostvarene u Federaciji u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Pod prosjekom ocjena iz stava (1) tačka d) i e) ovoga člana podrazumjeva se ukupan prosjek ocjena lica u toku studiranja, odnosno školovanja u srednjoj školi koju pohađa, a u slučaju upisa prve godine fakulteta, odnosno srednje škole, prosjek ocjena iz prethodne četiri godine redovnog školovanja.

 

 

VI Prioritet pri jednakom broju bodova

Ukoliko na listi dva ili više lica, imaju isti ukupan broj bodova, izuzev lica tačke V ovog konkursa, prednost po navedenom redosljedu ima:

 1. lice u statusu studenta koje je dijete poginulog, umrlog ili nestalog branioca,
 2. lice u statusu studenta koje je dijete ratnog vojnog invalida sa većim procentom invaliditeta,
 3. lice u statusu studenta koje je dijete dobitnika većeg ratnog priznanja i odlikovanja,
 4. lice u statusu studenta koje je dijete demobilisanog branioca sa dužim stažom učešća roditelja u Oružanim snagama,
 5. lice u statusu studenta sa većim prosjekom ocjena i
 6. lice u statusu studenta lošijeg materijalnog položaja.

 

VII Prava i obaveze lica i način isplate sredstava

 • Lice koje ostvari pravo na stipendiju, obavezno je sa Ministarstvom zaključiti Ugovor o stipendiranju, u roku od 30 dana od dana isticanja Konačne liste na internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
 • Lice koje ostvari pravo na stipendiju, a koje u roku iz stava (1) ove tačke ne potpiše ugovor, smatrat će se da je odustao od stipendije, izuzev u izuzev u slučaju ukoliko u roku od najdalje 60 dana od dana isticanja Konačne rang liste dokaže na osnovu pismenih dokaza  da  iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti pristupiti potpisivanju 

 

VIII Gubitak prava na stipendiju

 • Lice koje je steklo pravo stipendiju, gubi pravo na dalju isplatu, ako u toku studijske godine:
 1. bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca,
 2. bude izrečena disciplinska mjera isključenja sa univerziteta,
 3. redovno ne upiše semestar, što se dokazuje uvjerenjem,
 4. po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta,
 5. počne da prima stipendiju od drugog davaoca stipendije, od dana početka primanja te stipendije i
 6. naknadno se utvrdi da su prilikom prijave na konkurs od strane lica iznesene netačne činjenice (materijalno stanje lica i članova porodice, izjava da ne prima stipendiju iz drugog izvora, i dr).

(2) Lice koje je steklo pravo na stipendiju dužno je prijaviti svaku nastalu promjenu iz stava (1) ove tačke u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(3) U slučajevima iz ove tačke potpisnik ugovora je dužan vratiti sav iznos primljenih sredstava, osim u slučajevima gubitka prava na dalju isplatu stipendije iz razloga propisanih u stavu (1) tački c) i d) ove tačke koji su nastali zbog više sile koja je dovela do onemogućavanja ili ometanja izvršenja obaveza iz ugovora.

(4) Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se nisu mogli  predvidjeti, izbjeći i otkloniti  i  koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u ugovoru.

(5) Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi, nesposobnost, teška bolest, invalidnost).

(6)  Stipendija se isplaćuje u devet rata, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona putem računa otvorenog kod banke lica koje je ostvarilo prvo na stipendiju, u skladu sa ugovorom o stipendiranju.

(7) U svim slučajevima gdje lice dobrovoljno ne izvrši povrat isplaćenih stipendija, zbog nastupanja okolnosti stave (1) ove tačke  Ministarstvo  je obavezno pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u cilju povrata stipendija uz pripadajuću zakonsku kamatu.

 

IX Potrebna dokumentacija

 

Anex II.

Popis potrebne dokumentacije uz prijavu za dodjelu stipendije

 Podnosiocu prijave  u statusu redovnog /samofinansirajućeg studenta

 

Redni broj:

Naziv dokumenta

Organ koji ga izdaje dokument

1.                   

prijava za učešće na konkursu - Anex I. (original)

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

2.                   

kućna lista u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog domaćinstva,

(original ili ovjerena fotokopija),

Napomena: Ukoliko lice nema navedena oba roditelja na listi dostaviti odgovarajući dokaz o istom: (presudu o razvodu braka, izvod iz matične knjige rođenih ili umrlih ili vjenčanih – ako je lice koje je podnosilac prijave stupilo u bračnu zajednicu ili ovjerenu izjavu na osnovu koje je moguće utvrditi status roditelja)

Nadležna gradska/općinska služba

3.                   

Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji:

 

a)   za korisnika prava u statusu, djeteta poginulog, umrlog i nestalog branioca

1. poslednje rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu u kojem je navedeno lice kao korisnik prava

 

b)   za korisnika prava u statusu ratnog vojnog invalida,

1.    poslednje rješenje na snazi o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

 

c)    za korisnika prava u u statusu demobilisanog branioca:

1.     uvjerenje o dužini učešća u OS BiH.

 

d)   za korisnika prava u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja oba dokumenta kumulativno:

1.    poslednje rješenje na snazi

 i u zavisnosti od pripadnosti boračkoj kategoriji (porodice šehida, poginulih nestalih branilaca ili ratni vojni invalid ili demobilisani branilac) jedan od dokumenata iz tački a) i/ili b) i/ili c)

 

e)       lica u statusu djeteta nosioca prava,  uz jedan od  dokumena ta iz tački a) ili b)  ili c) ili d) dostavlja i :

1.    izvod iz matične knjige rođenih podnosioca prijave, kao dokaz o srodstvu sa nosiocem prava

(original ili ovjerena fotokopija)

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.a)

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.b)

 Grupa za pitanja iz oblasti vojne evidencije (tč.c)

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.d)

 

 

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.a, b,  d)

Grupa za pitanja iz oblasti vojne evidencije (tč.c)

Gradska/općinska služba opću upravu i zajedničke poslove ( tč. 1.)

4.                   

dokazi o zaposlenju  i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi  

a)  platna lista neposredno prije objave konkursa ili uvjerenje poslodavca o poslednje isplaćenoj plaći i visini posljednje mjesečne plate ili

b) original poslednji ček od PIO penzije neposredno prije objave konkursa ili fotokopija istog  ili

c) obrazac JS 3650 za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost. ( original ili ovjerena fotokopija)

Porezna uprava FBiH, Ispostave Porezne uprave

ili

Poslodavac kod kojeg je zaposlenje

ili

PIO/MIO

ili

Nadležna gradska/općinska služba

5.                   

a) uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva navedene u kućnoj listi  

a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, za sve nezaposlene članove domaćinstva dostaviti

b)  uvjerenje iz ispostave porezne uprave da se lica ne vodi u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa kao dokaz o statusu nezaposlenosti,

(original ili ovjerena fotokopija),

Služba za za zapošljavanje

ili

 

 

Porezna uprava FBiH

Ispostave porezne uprave

6.                   

uvjerenje o postojanju/nepostojanju duga po osnovu javnih prihoda za lice kao podnosioca zahtjeva i sva lica navedena u kućnoj listi, izuzev za lica koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj

 (original ili ovjerena fotokopija)

Porezna uprava FBiH

Ispostave porezne uprave

7.                   

uvjerenje o redovnom studiju podnosioca zahtjeva

(original ili ovjerena fotokopija

Ustanove visokog/srednjeg  obrazovanja,

8.                   

uvjerenje o redovnom školovanju/studiranju za sve članove porodičnog domaćinstva, navedene na kućnoj listi, koji se nalaze na redovnom školovanju

(original ili ovjerena fotokopija)

Ustanove visokog/srednjeg  obrazovanja

9.                   

uvjerenje sa utvrđenim prosjekom ocjena u prethodno završenoj studijskoj godini, a u slučaju upisa  prve godine fakulteta prosjek ocjena iz prethodne četiri godine redovnog školovanja ili svjedočanstva o završenim razredima

(original ili ovjerena fotokopija)

Ustanove visokog/srednjeg  obrazovanja

10.               

dokaz o osvojenim nagradama i priznanjima u školskim i nastavnim aktivnostima iz prethodne školske/studijske godine:   srebrene/bronzane plakete; diplome o proglašenju učenika generacije;  osvojene nagrade i priznanja na; međunarodnom /državnom/federalnom/kantonalnom takmičenju)

(original ili ovjerena fotokopija)

Obrazovne ustanove

11.               

izjava podnosioca prijave - Anex III

Nadležna gradska/općinska služba ili notar

12.               

broj žiro računa podnosioca prijave - studenta

Kopija žiro računa se dostavlja uz prijavu ili nakon isticanja konačne rang liste.

Poslovna banka

13.               

fotokopija lične karte podnosioca prijave

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

 

(2) Udove koje koriste pravo na porodičnu PIO/MIO, pored čeka PIO/MIO OBAVEZNE su dostaviti i dokaz o radno pravnom statusu-kumulativno (tačka 4. i 5.).

 

X Rokovi za podnošenje zahtjeva

(1) Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na internet-stranici Vlade Kantona, odnosno od 08.04.2024. - 23.04.2024. godine (utorak).

(2) Činjenice iz prijava se uzimaju u razmatranje onakve kakve su bile na dan  zaključivanja konkursa. Dokumentacija dostavljena nakon roka za podnošenje prijava, neće se uzimati u obzir kao validna u postupku po prigovoru.

(3) Popunjena i potpisana jednoobrazna prijava sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave ili putem pošte na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, ul. Fra Grge Martića broj 8. 75000 Tuzla

[sa naznakom]

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona,

Prijava na javni poziv  za dodjelu stipendije redovnom/samofinansirajućem studentu dodiplomskog studija

 

 (4) Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovano lice može preuzeti:

 • sa web - stranice Vlade Tuzlanskog kantona,
 • u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
 • u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.

 

NAPOMENA:

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

O nepotpunim prijavama, lica se obavještavaju isticanjem zasebnih listi.

                                                                               

                                                                                    MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Anex I - Prijava za učešće na konkursu za dodjelu stipendije redovnom-samofinansirajućem studentu dodiplomskog studija iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona za studij u akademskoj 2023-2024 godini

Anex III - Izjava student

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim-samofinansirajućim studentima dodiplomskog studijaiz reda branilačke populacije TK-a za studij u studijskoj 2023-24 godini