Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

K O N K U R S za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK-a obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonters...

16.10.2023

Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23) i člana 12.  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona o tačnom terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-026005/23 od 11.10.2023. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

K O N K U R S

za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž)

 

I  Lice koja ima pravo prijave po ovom Konkursu:

 

 Pravo na obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (u daljem tekstu: volonterski staž), shodno odredbama člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16, 89/18, 23/20-odluka US, 49/21-dr.zakon, 103/21-dr.zakon i 44/22), ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23 u daljem tekstu: Zakon), koje ima:

- prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova  ili

- VII stepen stručne spreme ili

- VI stepen stručne spreme.

 

II  Uslovi za obavljanje volonterskog staža:

 

Pravo na obavljanje volonterskog staža po ovom Konkursu ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona (u daljem tekstu: kandidat) pod uslovom da:

 1. ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), odnosno mjesto boravišta u statusu raseljenog lica na području Kantona,
 2. ima prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme ili VI stepen stručne spreme,
 3. je prijavljen na evidenciju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Služba) kao nezaposlena osoba, do okončanja ovog konkursa,
 4. je bez radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme iz podtačke b) ove tačke,
 5. je ranije započeto stručno osposobljavanje prekinuto bez krivice kandidata,
 6. nije obavljao stručno osposobljavanje u struci u prethodnim godinama putem ovog Ministarstva, izuzev u slučaju sticanja novog akademskog zvanja i
 7. posjeduje valjanu dokumentaciju za učešće po javnom konkursu.

 

III Kriteriji za obavljanje volonterskog staža:

 

Lista kandidata utvrđuje se prema broju bodova koji kandidatu, kao članu porodice branioca pripadaju po ovoj odluci, prema slijedećim  kriterijima:

 1. branilački status kandidata,
 2. dodjeljena priznanja u Oružanim snagama BiH (u daljem tekstu: OS) i
 3. dužina prijave na evidenciji Službe.

Prilikom utvrđivanja prava na obavljanje volonterskog s staža, prioritet ima kandidat u statusu branioca, prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje, pod uslovima predviđenim tačkom II ovoga konkursa i bez utvrđivanja bodova po kriterijima iz tačke III ovoga konkursa.

 

IV Potrebna dokumentacija:

 

              (1) Za učešće po ovom konkursu kandidat je obavezan priložiti dokumentaciju kako slijedi:

 1. prijavni obrazac na Javni konkurs za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica za 2023.godinu
 2. CIPS (PBA 1) obrazac  ili kopija lične karte,
 3. dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji, kako slijedi:
 • za PŠ-PB, RVI i djecu PŠ-PB i RVI - ovjerena fotokopija prvostepenog ili revizionog rješenja (poslednje rješenje na snazi),
 • za dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete dobitnika najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja, ukoliko nema status člana PŠ-PB ili RVI ovjerena fotokopija rješenja o ostvarivanju prava na mjesečni novčani dodatak,
 • za DB i dijete DB dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji - uvjerenje o plaćama pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,
 1. uvjerenje Službe o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome prvog ciklusa dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon završenog prvog ciklusa dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili VII stepena stručne spreme ili VI stepena stručne spreme
 2. dokaz o završenom prvom ciklusu dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili VII stepenu stručne spreme ili VI stepenu stručne spreme,
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih, kako bi podnosilac zahtjeva dokazao srodstvo sa braniocem po osnovu kojeg koristi pravo i
 4. izjava kanditata  o saglasnosti za korištenjem podataka po osnovu učešća na Javnom konkursu za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica za 2023. godinu.
 • Dokumenti iz stava (1) ove tačke moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V Rokovi za podnošenje zahtjeva:

 

(1) Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvu za boračka pitanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

(2) Prijavni obrazac i obrazac izjave  o saglasnosti za korištenjem podataka po osnovu učešća na Javnom konkursu za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica za 2021. godinu,  zainteresovani kandidat može preuzeti:

 • na web-stranici Vlade kantona i Ministarstva
 • u općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu,
 • u kantonalnim boračkim savezima i udruženjima i
 • u JU Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

                              

 • Zahtjev sa svim prilozima predaje se putem pošte ili na pisarnicu Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu:

Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona,

Ul. Fra Grge Martića broj 8., 75 000 Tuzla

[sa naznakom]

''Prijava na Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za  obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Konkurs  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno, od 16.10.2023.godine do 31.10.2023. godine.

Nepotpuni i  neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

                                                                                       

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG  KANTONA

2023 PONOV Prijavni obrazac

PONOV Izjava

2023 PONOV konkurs za volontere