Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Obavještenja

Poziv zainteresiranim institucijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u procesu izrade Programa javnih investicija za period 2023-2025.

04.03.2022

U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH " broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15,102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Federacije BiH " broj 106/14 i 27/19), a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija broj: 08-11-5-2-683/22 od 08.02.2022. godine Ministarstvo privrede je u pisanoj formi uputilo svim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave dopis broj: 03/1-11-3511/22 od 21.02.2022.godine kojim je pokrenuta procedura izrade Programa javnih investicija FBiH i TK za period 2023-2025. godina.


Za učešće u ovom procesu mogu se uključiti sve institucije i zainteresirana javna preduzeća i javne ustanove sa područja Tuzlanskog kantona, putem jedinica lokalne samouprave ili resornog kantonalnog ministarstvo dostavljanjem popunjenog IP obrasca-informacije o projektu/programu koji je uz detaljnija uputstva dostupan na linku federalnog ministarstva finansija http://www.fmf.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=180&idmeni=29