Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Program obilježavanja „dječije nedjelje“ u Tuzlanskom kantonu za 2023. godinu

02.10.2023

Na osnovu člana 103 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona»- broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16, 4/18, 12/20, 22/21, 5/22, 8/22, 10/22, 14/22, 19/22 i 12/23) a u vezi sa poglavljem III. 2. Programa obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi

 

PROGRAM OBILJEŽAVANJA „DJEČIJE NEDJELJE“ U TUZLANSKOM KANTONU ZA 2023. GODINU

 

I – PREDMET I SVRHA PROGRAMA

 

Na osnovu člana 103 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona»- broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16, 4/18, 12/20, 22/21, 5/22, 8/22, 10/22, 14/22, 19/22 i 12/23)  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je Poziv (broj: 09/1-11-15100/23 od 26.06.2023. g.) za dostavljanje prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje” na području Tuzlanskog kantona. Sredstva u iznosu od 21.400,00 KM raspodijeljena su udruženjima građana  koja su ispunila uslove i kriterije  Poziva, koji uključuju i obavezu da prijedlozi projekata sadrže i aktivnosti obilježavanja „Dječije nedjelje“.

Cilj programa je podrška unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci iz rizičnih grupa putem organiziranja kulturnoobrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promovisanju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi  njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige...

PROGRAM