Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 8. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

22.04.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 5. i 6. redovne i 6. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 01.01.2021.- 31.12.2021. god;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

3. a) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.- 31.12.2021.g.;

b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.2022. - 31.12.2022. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona" za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec april 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaćanju obaveza solidarnog dužnika sa Informacijom o predmetu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Premijera

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po Javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije TK;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo privrede

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić