Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 9. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

09.05.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 7. redovne i 7., 8. i 9. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

3. Razmatranje Informacije o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Udruženje za razvoj NERDA

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020.-2024. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Uredu za zajedničke poslove za prijem novih uposlenika;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

9. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje Informacije o uvećanju plaće po osnovu privremenog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini novčane naknade za rad Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika srednje stručne spreme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kantona za 2022. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" (2 odluke);
Obrađivač: Ured premijera i Ministarstvo za boračka pitanja

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Udruženju građana pčelara "Tuzla" u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Ekološkom savezu "EKO – ZELENI" Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine troškova akreditacije visokoškolskih ustanova i troškova akreditacije studijskih programa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju podzemne visokomineralizovane vode;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

18. Razmatranje Informacije o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Memoranduma o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije između Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini i Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić