Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 1. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

03.03.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Naredbe predložene od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Glavna centralna popisna komisija

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća budžetskih korisnika za mjesec februar 2022. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec februar 2022. godine
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzitencijalne naknade za mjesec februar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja.
Obrađivač: Ured Vlade

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić