Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 25. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

18.09.2023

 

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

 

S A Z I V A

25. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u utorak 19.09.2023. godinesa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja na Univerzitetu u Tuzli za period 2023 - 2027. godine;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

3.      Razmatranje prijedloga i donošenje Plana obrazovanja odraslih Tuzlanskog kantona za period  2023-2026. godina;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica za davanje na korištenje prostora–krova, radi ugradnje solarnih panela;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5.      Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Tripartitnog savjetodavnog vijeća Tuzlanskog kantona;

 Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6.      Razmatranje prijedloga i donošenje  Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu sa pozicije - “Podrška razvoju Kantona”;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

7.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava  za  realizaciju  dopunskih  prava i  ostalih  izdvajanja  sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske  zaštite u 2023. godini;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova interresorne Radne grupe za kordiniranje procesa saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i UNDP-a u procesu praćenja implementacije preporuka Dubinska analiza budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

9.      a) Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Manifestacije“ Udruženju građana Nogometni klub „Doboj Istok“ Klokotnica;

b) Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“ Radničkom sportskom društvu „Sloboda“ Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška mladima u 2023. godini za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Gradu Zvornik, kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka „Rekonstrikcija postojećeg platoa i asfaltiranje puta Jelah - Drinjača“, MZ Drinjača, Grad Zvornik;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“, Udruženju “Prijateljice obrazovanja – Amica Educa”;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

14.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

                                                                                                                           PREMIJER KANTONA

 

                                                                                                                                    Irfan Halilagić