Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 25. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

29.08.2022


Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

1. a) Razmatranje Srednjoročnog plana potencijalnih projekata javno - privatnog partnerstva za period 2022. - 2024. godine;

b) Razmatranje Godišnjeg plana potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa i postupka za dodjelu finansijskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju obnove Ugovora o koncesiji zaključenog između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i pravnog lica „Gramat" d.o.o. Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ured Vlade

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Evropski univerzitet Kallos Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzla za prijem zaposlenika;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Srebreniku za prijem namještenika;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić