Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 27. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

12.09.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU BKC Tuzla

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej Istočne Bosne Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Muzej Istočne Bosne Tuzla

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje teksta Sporazuma o sufinansiranju nabavke medicinske opreme, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović", Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" (6 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji" za 2022. godinu;
Obrađivač: Komisija Vlade za raspodjelu sredstava

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke Ministarstva privrede o isknjižavanju sredstava na potrošačkoj jedinici "Subvencije privatnim preduzećima i poduzuetnicima (2 Odluke);
Obrađivač: Ministarstvo privrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić