Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 3. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

21.03.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne i 1. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-31.12.2021.;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

3. Razmatranje Izvještaja o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2022. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gradačac za zamjenu zemljišta Grada Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje prijedloga Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta "Krabašnica – Palučak";
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. a) Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini;

b) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2021. godini;

c) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2021. godinu;

d) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta za 2021. godinu;

e) Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko - protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko - protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu "Pasci" na području općine Lukavac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju prirodne miniralne vode na ekspoatacionom polju "Ljubače" na području grada Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe – 6 odluka (stepen tajnosti – INTERNO);
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini dječijeg dodatka za 2022. god.;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

23. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos u ministarstvu i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva IX Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona, sa međunarodnim učešćem;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić