Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 35. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kanton

28.11.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
35. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u srijedu 29.11.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

2. Razmatranje Kvartalnog izvještaja Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja i namjenskog utroška sredstava doznačenih iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.07. – 30.09.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica

3. Razmatranje Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i  JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj

5. Razmatranje prijedloga Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024 - 2029. godina;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona; 
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

7. Razmatranje Izvještaja o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje Mišljenja na tekst nacrta Zakona o dopunama Zakona o radu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“, Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona  za mjesec novembar 2023. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec novembar 2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo privrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o izmjeni Odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“ (2 odluke);
Obrađivač: Ured premijera 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Pedagoški zavod TK

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u naučno – nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke 

17. Razmatranje teksta Izjašnjenja po zahtjevu Ustavnog suda Federacije BiH na navode iz Zahtjeva Premijera Federacije BiH za rješavanje spora.
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić