Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 36. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kanton

06.12.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
36. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 07.12.2023. godine sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 33. i 34. redovne i 27., 28., 29. i 30. vanredne sjednice Vlade TK;

2. a) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;

b) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje Mišljenja na prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i Zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. a) Razmatranje Izvještaja o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/23. godini;

b) Razmatranje Izvještaja o provedenom maturskom ispitu u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj školi na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla

8. Razmatranje Informacije o visinama bruto plaća i dijela naknada zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona  za period decembar 2021. -  oktobar 2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje Informacije o analizi Obavijesti Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ (15 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda za JU OŠ „Jala“ Tuzla, JU OŠ „Humci“ Humci, JU OŠ „Džakule“ Džakule i JU OŠ „Husino“ Husino;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje Informacije o konstituisanju i izboru koordinatora Tripartitnog savjetodavnog vijeća Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. a) Razmatranje teksta Ugovora o finansiranju Projekta rekonstrukcije prostorija na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata JZU UKC Tuzla;

b) Razmatranje teksta Ugovora o finansiranju Projekta adaptacije dijela Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla;

c) Razmatranje teksta Ugovora o finansiranju Projekta I. faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla; 
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ (3 odluke);
Obrađivač: Ured premijera, Ministarstvo privrede i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona” Udruženju “Zmajevo srce”;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

17. Razmatranje Informacije o efektima realizacije Programa poticaja zapošljavanja u 2023 godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o finansiranju troškova Izvedbenih projekata šumsko-uzgojnih radova Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić