Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 38. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

18.12.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
38. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 19.12.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period 01.01.-31.12.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU UKC Tuzla

2. Razmatranje Izvještaja o razvoju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o pripajanju Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje Mišljenja u vezi sa zahtjevom za davanje autentičnog tumačenja članova 78. i 79. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje Informacije o obavezama po osnovu Ugovora o koncesionoj naknadi sa Rudnikom uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ za Privredno društvo „Halidex“ d.o.o. Gračanica, JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac i JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, Srnice Donje, Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o formiranju centralnih popisnih komisija;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo unutrašnjih poslova

10. Razmatranje Informacije Radne grupe o analizi trenutnog stanja kantonalne imovine i imovine kantonalnih organa i institucija;
Obrađivač: Radna grupa Vlade

11. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana jesenje sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Radne grupe za revidiranje Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2024-2028. godina;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška u oblasti kulture za izgradnju Doma kulture u Općini Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava gradskim/općinskim društvima Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ na nivou Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice – Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za JU OŠ „Humci“ Čelić; 
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić