Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 4. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

28.03.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 
D N E V N I  R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 2. i 3. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01. – 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

3. Razmatranje Izvještaja o radu JU Odgojni centra Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godina;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kupovini, skladištenju i zanavljanju robe za robne rezerve.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

5. Razmatranje Cjenovnika o visini naknada za izvršene usluge Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterninarski zavod TK

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterninarski zavod TK

7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o uspostavljanju i vođenju Registra podataka o nosiocima javnih funkcija i imovini;
Obrađivač: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mart 2022. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mart 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška u oblasti kulture;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatarnje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Visokoj školi za finansija i računovodstvo FINra za osnivanje nove visokoškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnog državnog službenika.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić