Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 45. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

23.01.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. a) Razmatranje Programa rada Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2023. godinu;

b) Razmatranje Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2023. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ocjeni rada direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor


3. Razmatranje Izvještaja o efektima primjene modela refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za korištenje namjenskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica " Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o subvencioniranju dijela troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju projektnog tima Vlade Tuzlanskog kantona za implementaciju projekta PAMETNE ŠKOLE 2 ;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za visoko obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantonakoji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava vlasništva na klima uređajima;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos (6 odluka);
Obrađivač: Pedagoški zavod, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić