Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 49. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

20.02.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 47. i 48. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Plana sanacije gubitaka u poslovanju JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU „Veterinarski zavod TK"

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU „Veterinarski zavod TK"

4. a) Razmatranje Izvještaja o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2022.g.;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2023. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije za 2023.g.;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju obnove Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara za sanitarne i tehnološke potrebe, koji se nalazi u krugu privrednog društva „ORIJENT" u naselju Uroža, Grad Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – kopanog bunara, koji se nalazi u krugu privrednog društva „Profine BH" d.o.o. Živinice, za sanitarne i tehnološke potrebe;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Policijske stanice Istok;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na terenskom motornom vozilu.
Obrađivač: Ministarstvo finansijaPREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić