Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 5. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

04.04.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima, nađenom stanju, pojavama i problemima, te poduzetim mjerama u oblasti zaštite ljudi i imovine u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

2. Razmatranje Izvještaja o izvođenju mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021 godini:
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje nacrta Izvještaja u okviru pojedinih aktivnosti i podrške Razvojnog programa Ujedinjenih nacija – Dubinska analiza budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina sačinjena od strane konsultantskog tima UNDP-a;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva finansija za period 01.01. – 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. – 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. a) Razmatranje Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2021. godini;

b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2021 – februar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. Razmatranje Mišljenja u vezi sa Zahtjevom Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za autentično tumačenje člana 74. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za JU Druga osnovna škola Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Agronomija na Tehnološkom fakultetu Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2022. godini raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima u 2022. godini
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja radnika u javnim ustanovama u oblasti kulture;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prenosu stalnih sredstava (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

20. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

22. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu pravosuđa i uprave, Općinskom sudu u Lukavcu i Općinskom sudu u Banovićima za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

24. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić