Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 56. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

14.05.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
56. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 14.05.2024. godine sa početkom u 11:30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

2. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2023.godinu;
Obrađivač: Komisija za koncesije

3. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2023.godinu;
Obrađivač: Odjeljenje za razvoj pri Ministarstvu privrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unapređenje javne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma - projekti iz oblasti poslovne turističke infrastrukture i jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke  

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i odgoj;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke  

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac; 
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke  

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa V Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024.godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona”  Crvenom križu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Uredbe kojom će definisati kalendar aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14. Razmatranje Mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa zahtjevom za tumačenje člana 27. Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade (3 odluke za Muzej Istočne Bosne i 1 Odluka za Ministarstvo), Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ured za zajedničke poslove

16. Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić