Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 57. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

30.12.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 36. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Finansijski plana JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2022. – 31.122022. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići" na području Grada Tuzla;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju tekta Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnov za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima i institucijama javnog sektora Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. Razmatranje Informacije o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova najamnine korisnicima socijalnog stanovanja na području općine Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021. do 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić