Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 58. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

10.01.2022

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 54., 55. i 56. redovne i 37. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK


4. Razmatranje prijedoga i donošenje Odluke o imenovanju direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona:
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu:
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Statuta Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju za davanje na korištenje bez naknade, prostorije sale, Udruženju gluhih i nagluhih za sport „Omladinac" – Grad Tuzla i Klubu specijalnih sportova Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku povratak


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku povratak


13. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka za 2022. godinu;

b)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta;

c)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci;

d)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece;

e)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku povratak


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta putem internog premještaja u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


15. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić