Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 59. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

17.01.2022Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 57. i 58. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

3. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na prodručju Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje Izvještaja o stanju u oblasti trgovine ljudima i implementaciji strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2022. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prijenosu stalnih sredstava za Global Ispat Koksna industrija d.o.o Lukavac (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji";
Obrađivač: Ured Premijera

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" – namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli "Tuzla" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić