Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 6. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

11.04.2022


Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 3. i 4. redovne i 4. i 5. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove Kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

4. a) Razmatranje Informacije o provjeri vjerodostojnosti diploma izabranih dužnosnika i državnih službenika u kantonalnim organima, službama i institucijama;

b) Razmatranje Informacije u vezi provođenja aktivnosti iz Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024.;
Obrađivač: Tim za prevenciju korupcije

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama i drugim primanjima radnika JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) radnicima JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija"- namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. a) Razmatranje Mišljenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi sa inicijativom za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju;

b) Razmatranje Mišljenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi sa zahtjevom za davanje autentičnog tumačenja člana 22. i člana 22a. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamatne stope privrednim društvima;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Razmatranje Informacije i mišljenja ministarstva na nacrt Zakona o rudarstvu FBiH;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

14. Razmatranje Informacije o stanju željezničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

15. Razmatranje izvještaja o radu ministarstava za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjere u Budžet Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Univerzitet u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za prijem nastavnog osoblja u JU Univerzitet u Tuzli sa zasnivanjem radnog odnosa;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja u JU Univerzitet u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić