Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 60. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

11.06.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
60. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 12.06.2024. godine sa početkom u 08:30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 54., 55., 56. i 57. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;
 
2. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije Tuzla

3. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ured za zajedničke poslove

5. Razmatranje Izvještaja o ažuriranim poticajuima u okviru liste investicionih poticaja ministarstva, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. a) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Tuzlanskog kantona 2024 – 2025. godina;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2024 – 2028. godine i imenovanju Koordinacionog tima za praćenje realizacije Programa;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice                            

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“  Rukometnom  savezu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije“;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade (3 odluke), Ministarstvo obrazovanja i nauke (1 Odluka), Ministarstvo zdravstva (1 Odluka), Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja (3 odluke), Ministarstvo za boračka pitanja (1 Odluka)

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM;

b) Razmatranje prijedloga Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2024/2025. godinu na području Tuzlanskog kantona;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta FINRA o utvrđivanju planiranog broja studenata za upis na licencirane studijske programe prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2024/25. godini;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata o utvrđivanju prijedloga broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno - informaciona akademija“ Tuzla u akademskoj 2024/2025. godini;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2024/25. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za JU OŠ „Višća“ Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa na JU Univerzitet u Tuzli (Prirodno -matematički fakultet).
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje Informacije o problemima i iznalaženju rješenja za stanje na JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić