Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 60. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

24.01.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D


1. Razmatranje Izvještaja o rezultatima vrednovanja rada osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona školske 2020/21. godine;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o godišnjoj ocjeni rada direktora Uprave policije;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za period 2022. - 2027. godina;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godina;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - troškovi manifestacija za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice - subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove "Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o iznosu dodatne participacije u troškovima sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje Informacije o do sada poduzetim aktivnostima na projektu rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona i potrebnim sredstvima za nastavak aktivnosti;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o zakupu poslovnih prostorija;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu formiranja radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14. Razmatranje Izjašnjenja na dostavljenu aplikaciju Šabanović protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Gračanici za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prestanku primjene Zaključka broj: 02/1-05-19620/14 od 22.07.2014. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

17. Razmatranje Informacije o načinu donošenja i efektima primjene Zakona o izdavanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča

18. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić