Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 62. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

07.02.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 59. redovne i 38. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2021. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP Međunarodni aerodrom Tuzla

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini, skladištenju i zanavljanju robe za robne rezerve;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini robe za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju i korištenju sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća budžetskih korisnika za mjesec januar 2022. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec januar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika i namještenika;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za visoko obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Koordinacionog tijela za obilježavanje 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ured premijera

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijenosu sredstava Dječijem "Selu mira" Turija;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacionog tima za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona i praćenje njegovog provođenja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Srebreniku za prijem namještenika;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

14. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić