Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 24. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

21.06.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. a) Razmatranje i utvrđivanje Amandmana na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;

b) Razmatranje Izjašnjenja na amandmane na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje Izjašnjenja na amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.07. do 30.09.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Rukometnom klubu "Konjuh" Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje Informacije o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 01.05.2021. godine do 17.06.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić